ZİRAİ MÜCADELE ve ZİRAİ KARANTİNA KANUNU

Kanun Numarası: 15.5.1957 - 6968

Kabul Tarihi: 08 Mayıs 1986

Yayımlandığı R.Gazete: 24.5.1957 - 9615

 

BöLÜM: I

 

Esaslar

1. Kanunda geçen tâbirlere dair tarifler

Madde 1- Bu kanunda yazılı :

a) Nebat tâbiri ile her türlü nebatlar ve soğanları ve diğer her türlü parçaları,

b) Hastalık ve zararları tâbiri ile haşere, akar, parazit ve yabancı spor, misel ve sair her türlü biyolojik safhaları,

c) Mücadele aletleri tabiri ile mücadele veya koruma maksadı ile kullanılan her çeşit aletler, Makinaları ve bunların parçaları,

d) Mücadele ilâçları tâbiri ile mücadele veya koruma maksadiyle kullanılan her çeşit ilaç ve preparatlar ve bunların imâlinde kullanılan maddeler kastedilmiştir.

2. Kanunun şumulü

Madde 2- Bütün nebatların ithal, ihraç ve memleket dahilinde nakilleri, hastalık ve zararlardan korunmaları, zirai mücadele alet ve ilaçlarının ithal, ihraç, imal, ihzar, satış ve kullanılmaları bu kanun hükümlerine tâbidir.

 

BöLÜM II

 

Memlekete giren ve memleketten çıkan nebatların tabi tutulacağı muameleler.

3. Yasak listeleri

Madde 3- İthale mâni teşkil eden hastalık ve zararlıların ve menşelerine göre memlekete girmesi veya transit olarak geçmesi memnu nebatların bir listesi Ziraat Vekaletince hazırlanıp Resme Gazetede neşredilir ve lüzum görüldükçe listede gerekli tadiller yapılır. Bu listede yazılı hastalık ve zararlılar ve bunlarla bulaşık nebat ve diğer maddelerin memlekete sokulması yasaktır.

4. Gümrük giriş ve kapıları ve zirai karantina muayeneleri

Madde 4- İthal veya ihraç edilecek nebatlar ancak Ziraat ve Gümrük ve İnhisar Vekaletlerince müştereken tayin ve Resmi Gazete ile ilan olunacak deniz, kara ve hava gümrüklerinden ve Zirai Karantina Teşkilatınca usulü dairesinde muayene edildikten sonra sokulabilir veya çıkarılabilir.

5. Menşe ve sağlık sertifikaları

Madde 5- Memlekete girmesi yasak olmayan nebatların yurda ithal edilebilmesi için bunların ithaline mani hastalık ve zararlılardan ari olması ve bu hastalık ve zararlılardan temiz yerlerde yetişmiş bulunması ve bu cihetlerin bunları gönderen memleketin, resmi nebat koruma servislerince verilmiş menşe ve sağlık sertifikaları ile belgelenmesi ve nakil ve ambalajlarında kullanılan her çeşit maddelerin keza hastalık ve zararlılardan ari bulunması 7 nci maddede yazılı beyanname verme ve 9 ncu maddede yazılı beyanda bulunma mükellefiyetlerinin yerine getirilmiş ve 6 ncı maddede şümulüne girenler için permi alınmış olması şarttır,

Ekim, dikim ve teksirde kullanılmamak üzere gelen azami bir kilo ağırlığındaki nebatlar için menşe ve sağlık sertifikaları alınmaz.

6.İthal permiler

Madde 6- Hariçten ekim, dikim veya teksirde kullanılmak üzere nebat getirtecekler, evvelemirde bunların cinsini, nev’ini ve çeşidini hangi memleketten ve o memleketin hangi mahallinden getirtileceğini, Türkiye’ye hangi gümrük kapısından gireceğini ve miktarını gösteren bir vesika ile Ziraat Vekaletince müracaat ederek ithal permisi almak ve Ziraat Vekaletince dermeyan edilecek hususi şartlara da ayrıca riayet etmek zorundadırlar.

7. İthal beyannamesi

Madde 7- Nebat ithal edenler, malın tahliyesinden önce mahalli zirai karantina teşkilâtına hangi memleketten geldiğini, cins ve miktarını, ambalaj şeklini ve kullanma maksadını ve 6 ncı madde şümulüne girenler içi ayrıca permi tarih ve sayısını bildirir bir beyanname verirler.

İlgili idare veya acentalar, gümrük kapılarına gelecek olan nakil vasıtalarının varış zamanlarını, uçaklar içen en az 2, diğer vasıtalar için en az 24 saat önce mahalli zirai karantina teşkilatına bildirmekle ve alakalılar hamule senetleri ile bu işi gören diğer vesikaları karantina teşkilatına ibraz etmekle mükelleftirler.

Bent 3- PTT ile hâriçten getirtilecek posta maddelerinde zuhur edecek nebatların muayenesi

Hâriçten yurdumuza posta yolu ile gelip PTT idarelerince muhtevalarının tetkiki için gümrük idarelerine tevdi edilen posta maddelerinde zuhur edecek nebatların gümrük idarelerince ve bu idarelere tevdi edilmeyen posta maddelerinde çıkacak nebatların da PTT idarelerince sahiplerine tesliminden evvel en yakın zirai karantina teşkilâtına bildirilmesi mecburidir.

8. Belgelerin tetkiki

Madde 8- Gümrük kapılarına postanelere gelen ve memlekete girmesi yasak olmayan nebatların belgeleri k edilir, ancak bunların tamam ve usulüne uygun bulunduğıı anlaşıldıktan sonra nebatların ve ambalâjlarında kullanılan maddelerin muayenesine geçilebilir. Belgeleri tamam ve usulüne uygun çıkmayan nebatlar memlekete kabul edilmez.

Bent 2- Hastalıklı ve haşareli malların iadesi, imha edilmesi

Muayyene sonunda. hastalık ve zararlılardan salim çıkan nebat ve ambalâjlanııın güınrükten

çıkarılmasına müsaade edilir. Eğer muayenede ithale mâni hastalık ve zararlılardan her hangi biri görülürse mallar memleketlerine iade veya zaruri göıüldügü taktirde zirai karantina teşkilâtınca imha olunur. Derhal imhasına zaruret bulunmıyan nebatların iadesi için alâkalılarına 10 güne kadar mehil verilir. Bu müddet içinde alakalısı bunları memleket hâricine çıkarmadıgı takdirde nebatlar imha edilir.

Bent 3- İthale mâni teşkil etmeyen hastalık ve haşereli mallar

İthali istenen nebatlardaki veya ambalâjlarındaki hastalık ve zararlılar, ithale mâni nevilerden olmamakla beraber mücadeleye tâbi tutulan nevilerden ise ve fenni surette temizlenmeleri de mümkünse masrafları mal sahibinden peşin alınmak üzere fenni temizleme yapıldıktan sonra memlekete sokulabilir.

İthali istenen nebatlardaki veya ambalâjlarındaki hastalık ve zararlılar ithale mani yahut mücadeleye tabi nevilerden değilse ve yeni bir bulaşma tehlikesi arz etmiyorsa bunların memlekete sokulmasına müsaade edilebilir.

9. Yabancı memleketlerden yolcuların getirecekleri nebatlar

Madde 9- Yabancı memleketlerden gelen yolcular beraberinde getirdikleri nebatları zirai karantina, yoksa gümrük memuruna beyana ve gümrük memuru da mahalli zirai karantina teşkilâtına derhal bildirmeye mecburdurlar. Bu maddelerde sertifika, permi ve 4 ncü maddede yazılı gümrük kapısı kaydı müstesna olmak üzere bu kanun hükümlerine tâbi tutulur ve icabında imha edilir.

Türkiye hudutları dışında arazisi olup da hususi müsaade ile gidip gelenler hakkında kendi yetiştirdikleri nebatlara münhasır olmak üzere bu madde hükümleri uygulanır.

10. Hâriçten gelen hastalık ve zararlı getirmesi muhtemel her türlü maddelerin muayenesi

Madde 10- Zirai karantina teşkilâtı, hâriçten gelen hastalık ve zararlı getirmesi muhtemelen bulunan nebat tâbiri dışında kalan her türlü maddeleri de muayene etmeye salâhiyetlidir. Bunlar hastalık veya zararlı taşıdığı takdirde fenni icaplara göre temizlenmeleri mümkünse masrafları mal sahibinden alınmak üzere temizleme yapıldıktan sonra memlekete sokulabilir. Fenni icaplara göre temizleme mümkün değilse malların ithaline müsaade edilmez ve âzami 10 gün zarfında sahibi malları mahrecine iade etmediği takdirde imha edilir. İmha masrafları Ziraat Vekâleti bütçesinin alâkalı tertibinden ödenir. İmha sırasında bir gümrük memuru ile mal sahibi veya temsilcisi hazır bulundurulur. Bunlardan her hangi biri dâvete gelmediği takdirde huzurlarına bakılmaksızın imha ameliyesi tamamlanır. Sahibi gerekli temizleme masraflarını vermezse temizleme kurumlarınca bu ameliye yapılır ve masrafları iki misli olarak sahibinden yazı ile talep edilir. Bu halde masraf ilgili şahıs tarafından talebin tebliği târihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmezse bu alacak tahsil gecikme zammına ait hükümleri müstesna olmak üzere Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Maliyeye devredilir.

11. Nakil vasıtalarındaki nebatların muayenesi

Madde 11- Dışardan yurda gelen nakil vasıtalarında yolcu ve mürettebatın iaşesi için bulundurulan nebatları zirai karantina teşkilâtı muayeneye ve gerekli tedbirleri almaya veya aldırmaya salâhiyetlidir.

Madde 12- Türkiye' ye mektupla nebat sokulması yasaktır. İçinde nebat bulunduğu anlaşılan mektuplar PTT idaresince mektup sahibinin huzurunda açılarak içindeki nebat yakılmak suretiyle imha olunur.

13. İhraç edilecek nebatların muayenesi, menşe ve sağlık sertifikaları

Madde 13- Yabancı memleketlere gönderilecek olan nebatlar gönderilen memleket mevzuatı icap ettirdiği veya ihrâcatçı istediği takdirde yüklenmeden önce muayene edilir ve gerekli menşe ve sağlık sertifikaları zirai karantina teşkilâtı tarafından verilir. Zirai karantina bakımından ihraç müsaadesi verildiği usulü dairesinde tevsik edilmedikçe hiçbir nebat yüklenemez.

14. Teşhir maksadı ile ithal veya ihraç olunan nebatlar

Madde 14- Teşhir maksadıyla yabancı memleketlerden getirilen veya gönderilen nebatlar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.

15. Nebatların transit olarak memleketten geçirilişi

Madde 15- Nebatların memleketten transit olarak geçmesine ancak her hangi bir hastalık ve zararlıyı bulaştırmayacak halde bulundurmaları şartı ile müsaade edilir.

Transit muamelesi için alâkalıların müracaat zaman ve şekil Nizamnamede gösterilir.

 

BöLÜM : III

 

Memlekette yetişen nebatların korunması

16. Dahili karantina tedbirleri

Madde 16- Memleketin bir yerinde yeni görülen veya eskiden beri bulunan her hangi bir hastalık veya zararlının salgınlaşmasının yahut temiz yerlere bulaşmasının önüne geçmek veya mücadeleden doğabilecek zararları önlemek için:

a) Hastalık veya zararlıyı taşıyabilecek nebat, toprak ve diğer her çeşit maddelerin, bulaşık olduğu Ziraat Vekâletince tespit ve ilân edilen bölgelerden, korunması gerekli yerlere naklini yasak etmeye veya ancak masrafı alâkalısına ait olmak üzere lüzumlu fenni tedbirleri aldırmak şartı ile nakline izin vermeye;

b) Hastalık ve zararlılarla bulaşık yahut yabancı ve zararlı tohumlarla karışık nebatların ekim ve dikimini yasak etmeye;

c) Lüzum görülen yerlerde ekim ve dikimin cins, nevi veya çeşidini değiştirmeye, münavebe tatbik ettirmeye veya ekim ve dikimi tahdit yahut yasak etmeye veya ancak icap eden fenni tedbirler alâkalılar tarafından alındıktan sonra ekime, dikime müsaade etmeye;

d) Hastalık ve zararlılarla bulaşık nebat satışım yasak etmeye veya masrafı ilgililerce verilmek suretiyle fenni icaplara göre temizliğe tâbi tutulduktan sonra satılmasına müsaade etmeye;

e) Hastalık veya zararlılarla bulaşık nebatları icabında her nerede olursa olsun yok etmeye veya ettirmeye;

f)Yeni görülen veya memleket dahilinde mevcut olup da temiz bölgelere bulaşması muhrinde bastırmak veya mücadeleleri pratikte kabil olmayan hastalık veya zararların yayılmasını önlemek maksadiyle icabında bunlarla bulaşık olan nebatların civarındaki sağlam nebatları yok etmeye ve5 ettirmeye,

g) Hastalık veya zararlılarla bulaşık olan yahut bulaşık olduğundan şüphe edilen nebatları uygun gördüğü şekilde fenni temizliğe tâbi tutmaya veya tutturmaya;

h) Bulaşık bölgelerde, kullanılma yeri ne olursa olsun lüzumlu gördüğü nebatlar, bunların bulunduğu yerler ve bunları taşıyan vasıtalar için fenni icaplara göre temizleme mecburiyeti koymaya ve temizleme müddet ve usul ve şartlarını tespite;

i) Hastalık ve zararlıların bulaşmasını veya yayılmasını önlemek yahut zararlarını tahdit etmek veya mücadeleden doğabilecek zararların önüne geçmek üzere gerekli göreceği diğer her türlü tedbirleri almaya veya aldırmaya Ziraat Vekâleti salâhiyetlidir.

17. İmha edilen mahsullere ait tazminat

Madde 17- 16 ncı maddenin (d) ve (e) bentlerine göre yok edilen nebatlardan sağlam olanların hak değerinin tamamı ve diğerlerinin yarısı Ziraat Vekâleti mücadele tahsisatından ödenir. Bu kanunun hükümlerine aykırı hareketleri sebebiyle hastalık ve zararlıyı vaktinde vazifeli teşkilâta haber vermeyenlere hiçbir tazminat ödenmez. Bu gibiler ayrıca cezai takibata tâbi tutulurlar.

18. Bitki yetiştiriciliğini ticâri maksatla yapacak olanlar

Madde 18- Fidan, fide, çelik, tohum, yumru, soğan ve saire gibi teksirde kullanılmak üzere her türlü nebat yetiştiriciliğini ticâri maksatlarla yapacaklar evvelemirde yetiştirme yerlerini nebat sağlığı bakımından mücadele teşkilâtına muayene ettirmeye, yetiştirme müsaadesi istihsale ve bu teşkilâtın lüzum göstereceği her türlü tedbirleri vaktinde almaya mecburdurlar.

Bu işlerle meşgul olan resmi müesseseler de aynı hükme tâbidir.

Köylerde yapılacak perakende fidecilik müsaade almak kaydından müstesnadır.

19. Yetiştirme yerinde çıkacak hastalık ve zararlara karşı alınacak tedbir.

Madde 19- 18 inci maddeye göre yetiştirme yapılan yerlerde bütün tedbirlere rağmen tehlikeli hastalık veya zararlı zuhur ettiği ve imhasından başka çare bulunmadığı takdirde hastalık ve zararlıyı ihtiva eden nebatlar imha edilir ve bunların yarı bedeli Ziraat Vekâletinin mücadele tahsisatından ödenir. Lüzumlu görülürse ruhsat da geri alınır. Yetiştirmeye izinsiz başlanmış ise veya mücadele teşkilâtının lüzum gördüğü tedbirler alınmamışsa hiçbir tazminat verilmez ve 53 ncü madde hükmü tatbik olunur.

20. Tazminatların takdiri için teşkil edilecek heyet

Madde 20- 17 ve 19 uncu maddelere göre ödenecek değerler mahalli mülkiye âmiri tarafından seçilecek: bir, mahalli ziraat müdürlüğünce seçilecek iki ve köylerde ihtiyar meclislerince, şehir ve kasabalarda ziraat odalarınca (Bulunmıyan yerlerde belediye encümenlerince ) seçilecek keza iki kişiden mürekkep 1 heyet tarafından takdir edilir. Mahalli mülkiye âmirince seçilecek kimse heyete reislik eder. Kıymet takdirinde ekseriyetin ve reyler müsavi olursa reisin bulunduğu tarafın biçtiği değer esas tutulur.

 

BöLÜM : IV

 

Hastalık ve zararlılarla mücadele

Madde 21- İhbarı mecburi hastalık ve zararlılar Ziraat Vekâletince tesbit ve arazi ile birlikte olunur.

22. İhbarı mecburi hastalık veya zararlı görülen yerler

Madde 22- Tarla, bağ, bahçe, fidelik, fidanlık, mera ve kültüre elverişli olsun, olmasın her türlü araz keza silo, ambar, mağaza, nakliyat ambarlan, çırçır lama, tohum ve dane ayıklama yerleri, değirmenler ve çeltik fabrikaları ve bunlar gibi nebat bulundurulan veya işlenen mahallerde ihbarı mecburi hastalık veya zararlı görülürse bunların sahipleri veya kiracıları veya ortakçıları veya âmir veya idarecileri yal bunların kanuni mümessilleri keyfiyeti köyde köy muhtarlarına veya nahiye müdürlerine, kasaba ve şehirlerde en büyük mülkiye âmirlerine, belediye reislerine, yahut ziraat veya mücadele teşkilâtına bildirmeye mecburdurlar.

Sahipsiz arazideki hastalık veya zararlılara müteallik ihbar mükellefiyeti, köy, kır ve çiftçi mallarını koruma bekçilerine düşer.

Muhtarlar; mülkiye âmirleri ve belediye reisleri kendilerine ihbar edilen hastalık ve zararlıları en s vasıta ile ziraat ve mücadele teşkilâtına bildirirler. Haber verme keyfiyeti şifahen veya telefonla yapılmakla beraber yazı ile de teyit olunur.

23. Mücadeleye tâbi hastalık ve zararlılar

Madde 23- Vazifeli ziraat veya mücadele teşkilâtının teklifi üzerine bir yerde hangi hastalı zararlıların mücadeleye tâbi olacağı mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından ilân edilir

24. Mücadelelerin yapılması, yapmayanlar hakkında kavuşturulacak muamele

Madde 24- Topraklarında, nebatlarında ve nebat bulundurulan yahut işlenen yerlerinde mücadeleye t hastalık veya zararlı bulunanlar 23 üncü madde gereğince yapılan ilânda gösterilecek müddet zarfında mücadeleye başlamaya ve aynı ilânda tasrih edilen mücadele usulleri ve tedbirlerini müddeti içinde hakkiyle tatbik etmeye veya ettirmeye mecburdurlar.

Alâkalısı müddeti içinde mücadeleye başlamadığı veya ilânda gösterilen usul ve tedbirlere riayet etmediği takdirde mücadele Ziraat Vekâleti Teşkilâtınca yapılır. Bu halde yukarıda yazılı şekilde mücadele yapmaya muktedir olmayanlardan mücadele masrafları aynen, muktedir olup da yapmama ısrar edenlerden üç misli olarak yazı ile talep edilir. Masraf ilgili şahıs tarafından talebin tebliği târihi itibaren üç ay içinde ödemezse bu alacak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Maliyeye devredilir.

25. Mücadele yapanlara ilaç ve âlet yardımı

Madde 25- Mücadele işlerini toplu halde yapmak isteyen çiftçi teşekküllerine Ziraat Vekâleti ilaç, âL eleman yardımı yapabilir.

26. Salgınlarda devlet mücadelesi

Madde 26- Salgınlarda salgınlaşma istidadı gösteren vakalarda ve diğer tehlikeli hallerde Ziraat Vekâleti masrafı kendi bütçesinden ödenmek üzere doğrudan doğruya veya kendi kontrolü altında 32 nci maddede yazılı teşekküller vasıta siyle mücadele yapmaya salâhiyetlidir. Bu takdirde 24 ve 25 inci maddelerdeki mücadelelerin ne şekilde tatbik edeceği Nizamnamede gösterilir.

27. Mücadele çalışan işçi ve mükelleflerin iaşeleri

Madde 27- Ziraat Vekâleti lüzum ve zaruret gördüğü yer ve zamanlarda 26 ncı maddeye tâbi z mücadele işlerinde çalışan işçi ve mükelleflerin iaşelerini zirai mücadele tahsisatından temin etmeye salâhiyetlidir.

28. İhtiyaç anında Tarım Bakanlığına yapılacak vesait yardımları

Madde 28- Hastalık veya zararlı çıkan yerlerde Ziraat Vekâleti teşkilâtındaki vasıtaların ihtiyaca yetmemesi veya yetmeyeceğinin anlaşılması halinde valilerin talebi üzerine o vilâyetteki bütün Âmme, idare ve müesseselerine ait teşkilât kendi vasıta ve şoförleriyle mücadeleye katılmaya mecburdurlar.

Mücadele sahalarının askeri birlikler tarafından kordon altına alınmasına veya askeri birliklerin vasıta ve insan kuvvetleriyle bizzat mücadeleye katılmalarına zaruret bulunan hallerde bu husus Ziraat Vekâletinin talebi üzerine Milli Müdafaa Vekâletince temin olunur.

Bent 3- Süne ve Çekirge mücadelesinde çalışma mükellefiyeti

Fevkalade ahvalde Ziraat Vekâleti zaruret gördüğü ve civarda amele tedâriki mümkün olmadığı takdirde süne ve çekirge gibi müstevli âfetler karşısında 18 - 50 yaş arasında sağlam erkek vatandaşları ( 18 yaşını bitirmiş, 50 yaşını bitirmemiş ) köylerinin hududu dahilinde bulunan zirai mücadele işlerinde yılda bir ayı geçmemek şartiyle ve ücretle çalıştırmaya yetkilidir. Ancak mükellefler kendi yerlerine mükellef olmayan bir şahsı gönderebilirler.

Gerek bunlara verilecek günlük ücret, gerekse mücadeleye katılacak erlere ödenecek günlük tazminat miktarları Ziraat Vekâletince takdir olunur.

Resmi veya hususi bütün kara, deniz ve hava taşıma idareleri nakil vasıtası sahipleri mücadele âlet ve ilâçlarını ve mücadeleye katılacak kimseleri geciktirmeksizin tercihan taşımaya mecburdur.

29. Sürek avları ve mükellefiyeti

Madde 29- Ziraat Teşkilâtının göstereceği lüzum üzerine mahallin en büyük mülkiyet âmiri tarafından tertip ve ilân edilecek sürek avlarına; av sahasındaki köyler halkından 18 - 50 yaşı arasındaki ( 18 yaşım doldurmuş, 50 yaşını doldurmamış ) sağlam erkek vatandaşlar katılmak zorundadırlar. Bu yöndeki mücadele ve sürek avları için gerekli silah cephane ve av malzemesi Ziraat ve Milli Müdafaa vekâletlerince bedelsiz olarak temin olunur.

Muzır hayvanların zarar yaptığı mahallerde veya civarında askeri kıtalar bulunursa mahalli en büyük mülkiye âmirinin garnizon kumandanlığına müracaatı üzerine garnizon kumandanlığınca tespit edilecek askeri birlikler de bu sürek avlarına iştirak ettirilir.

İsimleri Ziraat Vekâletince tespit edilecek zararlı hayvanları ve kuşları sürek avları dışında avlamayı deruhde edenlere cephane, av malzemesi veya silah yardımı yapılabilir.

Ziraat Vekâleti lüzum gördüğü hallerde tespit edeceği zararlı hayvan ve kuşları mücadele tahsisatından verilecek bir bedel mukabilinde satın almaya salâhiyetlidir.

Son Bent- İşler sermayeli tesisler kurulması

Ziraat Vekâleti bu maddede yazılı çeşitli yollarla avlanan veya diğer şekillerde elde edilen zararlıları kıymetlendirmek üzere işler sermayeli tesisler kurar veya bu tesisleri kuracaklara teşvik maksadiyle yardımlarda bulunulur.

30. Sürek avı dışında yapılacak mücadelelere ikramiye

Madde 30- Sürek avı dışında zararlı hayvan mücadelesi yapanlara Nizamnamede yazılı esaslara göre zirai mücadele tahsisatından ikramiye verilebilir.

31. Sürek avlarında veya salgın vakalarında ölen ve yaralananlara tazminat

Madde 31- Sürek avlarında veya 26 ncı maddeye göre yapılan mücadelelerden dolayı sakatlananların kendilerine, ölenlerin kanuni mirasçılarına mücadele tahsisatından Ziraat Vekâletince tesbit edilecek miktarda tazminat verilir. Bunların ve 26 ncı maddeye göre mücadele yaparken zehirlenenlerin hastane ve ölümleri halinde cenaze ve masrafları da ayın tahsisattan ödenir.

Hükmi şahıslar veya resmi teşekküllerce masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılan mücadelelerde bu gibi haller vaki olduğu takdirde masraflar ve tazminat o hükmi şahıs veya teşekkül tarafından; 32 nci maddede yazılı teşekküllerce ücret mukabilinde yapılan mücadelelerde ise bu teşekküller tarafından aynı esaslar dairesinde ödenir.

32. Mücadele işlerini bir ücret karşılığı yapmak isteyenler

Madde 32- Zirai mücadele işlerini ücret mukabilinde sanatı mutade halinde yapmak isteyen hakiki veya hükmi şahıslar, işe başlamadan önce Ziraat Vekâletinden izin almaya, bu vekâletçe belirtilecek şartlara riayet etmeye ve sicilli ticarete kaydonulmaya mecburdurlar.

Ziraat Vekâleti yukarda yazılı mücadele teşekküllerini her zaman teftiş ve murakabe salahiyetini haiz olup mezkûr vekâletçe istenecek her türlü malûmatın bu teşekküllerce tam zamanında verilmesi mecburidir.

33. Çırçır fabrika ve evlerinin muayenesi, çalışma izni

Madde 33- Çırçır fabrikaları ve evlerinin her sene faaliyete geçmeden evvel Ziraat Vekâleti Mücadele Teşkilâtınca hastalık ve zararlılar ve bunlara mütaallik mücadele tesisleri bakımından muayene edilmesi ve bu gibi yerler için mahalli zirai mücadele teşkilâtından çalışma müsaadesi alınması mecburidir.

Bu gibi yerlerin Ziraat Vekâleti mahalli mücadele teşkilâtınca tâyin ve ilân edilecek süreler dışında faaliyette bulunmaları yasaktır.

34. Tohumluk çiğitlerin muayenesi

Madde 34- Fenni icaplara göre temizliği yapılmış çiğitlerden tohumluk olarak kullanılacaklar, Ziraat Vekâletinin vazifeli teşkilâtınca ayrıca intaş kabiliyeti bakımından da muayene edilir. Muayenesi yapılmamış tohumluk çiğitlerin nakli, satılması ve ekilmesi yasaktır.

Bu madde hükmü İcra Vekilleri Heyeti karâriyle diğer tohumluklara da teşmil edilebilir.

35. Nakli yasak bitki ve maddeleri

Madde 35- Resmi ve hususi bütün kara, deniz ve hava taşıma idarelerinin ve her türlü nakil vasıtası kullananların nakli yasak edilmiş nebat ve maddeleri taşımaları memnudur.

 

BöLÜM : V

 

Ormanlara mütaallik hususi hükümler

36. Orman hastalık ve zararlıları ile mücadele

Madde 36- Münhasıran ormanlara taallûk eden hastalık ve zararlılarla Devlet ormanları yararına yapılacak mücadele hizmetleri Orman İdaresi tarafından ve orman bütçesinden ifa edilir. Zaruret halinde bu kanunun mükellefiyet hükümlerinden faydalanılır.

Hastalık ve zararlılar hem orman, hem ziraat sahalarım alâkalandırıyorsa mücadele bu kanun hükümleri dairesinde ve Orman İdaresi ile müştereken yapılır. Mücadele masraflarına Orman İdaresinin iştirâk nispeti Ziraat Vekâletince belirtilir.

37. Sahipli ormanlarda mücadele

Madde 37- Hususi ormanlarda veya sahipli ağaçlıklarda görülen ve mücadele edilmediği takdirde muhiti için tehlike teşkil edebilecek olan hastalık ve zararlılarla mücadele Orman İdaresince yapılır. Masraflar orman veya ağaçlık sahiplerinden yazılı olarak istenir. Tebliğ târihinden itibaren üç ay içinde ödenmedikleri takdirde kendilerinden Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Maliyeye devredilir.

 

BöLÜM : VI

 

Mücadele âlet ve ilâçlarının imâl, ithal, ihraç, satış ve kontrolü

38. Zirai mücadele ilâç ve âletlerinin kontrolları ve ruhsata tâbi olmaları

Madde 38- Mücadele âlet ve ilâçlarının

a) Yurda sokulması ;

b) Yurt piyasasına arzı ve satışı ;

c) Yurt içinde imâl, istihsal ve ihzarı

d) İhracı ;

Ziraat Vekâletinin ruhsat ve kontrolüne ve koyacağı şartlara tâbidir. Mücadele âlet ve ilâçlarının âzami satış fiyatları Ziraat Vekâletince tespit edilir.

39. Mücadele ilâç ve âletlerinin memlekette imali

Madde 39- Memleket içinde mücadele âlet ve ilâçlarının imâl, istihzar veya istihsalleri ancak salâhiyet kifayetleri Ziraat Vekâletince tanınmış olan ve işin hususiyetinin gerektirdiği şartlara uygun olarak teçhiz edilmiş ilmi ve fenni tesisata ve personele sahip bulunan hakiki ve hükmi şahıslarca yapılabilir.

40. Mücadele ilâç ve âletlerinin tâbi tutulacağı hususlar

Madde 40- Mücadele âlet ve ilâçlarının Ziraat Vekâletince tespit edilmiş ithal veya imâl yerindeki perakende fiyatının ambâlajı üzerinde gösterilmesi mecburidir. Mücadele ilâçlarının ne şekillerde ithal satışa arz, imâl, ihzar ve ihraç edileceği, etiket ve târif namelerinin ihtiva edeceği hususlar ve mücadele âletlerine konacak işaret ve yazılar ile bu işlere müteallik diğer lüzumlu cihetler nizamnamesinde belir

İzni verilmiş mücadele âlet ve ilâçlarının Ziraat Vekâletince kabul ve tasdik edilmiş evsaf belgesindeki vasıfları uygun olarak satışa arz edilmeleri şarttır. Bunların isim, şekil, vasıf, tertip ve terkiplerindeki 1' hangi bir değişiklikten Ziraat Vekâletinin haberdar edilmesi ve yeniden ruhsat alınması mecburidir. Ziraat Vekâletinin, izni verilmiş mücadele âlet ve ilâçlarının her zaman ve her yerde tekrar muayene, tahlil ve denemeye tâbi tutâbilir ve lüzumlu görürse ilâçların satılmasını men ve ruhsatı iptal edebilir.

41. Ruhsatname müddetinin geçiciliği

Madde 41- Mücadele âlet ve ilâçları ile alâkalı olarak yaptırılacak tahlil ve denemeler ve verilecek ruhsatnameler Ziraat Vekâletince tespit edilecek bir ücrete tâbidir. Piyasaya arz, imâl ve istihsal ruhsatnameleri muayyen bir müddet için verilir. Müddeti biten ruhsatnamenin yenilenmesi caizdir.

42. Gümrük vergi ve resimlerinden muaf âlet ve ilâçlar

Madde 42- Gümrük vergi ve resimlerinden muaf tutulacak mücadele âlet ve ilâçlan, Ziraat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve İktisat ve Ticaret Vekâletlerince tespit olunur. Lüzumlu görüldükçe bu listelerde ; usul dairesinde gerekli tadiller yapılır.

Bir ilâç veya âletin memleket içinde kemiyet ve keyfiyet itibâriyle muadilinin yapıldığı ve bunun ay evsafı haiz ve aynı işi hakkiyle görmeye elverişli bulunduğu ve ihtiyacı da tamimiyle karşıladığı anlaşıldığı takdirde o ilâç veya âlet istifade ettirilemez.

 

BöLÜM :VII

 

Teşkilât

43. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü

Madde 43- Bu kanunda yazılı vazifeleri ifa ve salâhiyetleri istimâl etmek üzere Ziraat Vekâletine b bir Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Umum Müdürlüğü kurulmuştur.

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Umum Müdürü, Ziraat Vekilinin inhası Başvekilin tasvibi ve Reisicumhurun tasdikiyle tâyin olunur.

44. Mücadele teşkilâtı bulunmayan yerler

Madde 44- Zirai mücadele ve zirai karantina teşkilâtının bulunmadığı yerlerde bu teşkilât vazife salâhiyetlerinin kimler tarafından ve ne şekilde yerine getirileceği Ziraat Vekâletince tâyin olunur.

Madde 45- 30/ VI/ 1939 târih ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne ait Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Vekaleti kısmına, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklemiş ve bu kanuna bağlı 2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır.

46. Fazla mesai ücretleri

Madde 46- Zirai mücadele ve zirai karantina iş memur ve hizmetlilere, Ziraat Vekâletince tesbit aylık veya ücretlerinin bir saate isabet eden miktarı bütçesinin zirai mücadele masrafları tertibindeki tahsisatları karşılanır.

Saat başına verilecek fazla mesai ücreti iki liradan , Zirai Mücadele Enstitüsü veya istasyonlarında çalıştırılan teknik elemanlara yukarıdaki hükümlere göre verilecek günlük fazla mesai ücreti ise bu yerlerdeki fazla çalışma müddetleri ne olursa olsun bunlardan mühür, laboratuar şefi, mütehassıs ve başasistanlar için 8 liradan, asistanlar için de 6 liradan aşağı olamaz.

47. İhtisas nizamnamesi

Madde 47- Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonlarında ihtisaslarını ne şekilde yapacakları ve lâboratuar şefi, mütehassıs, baş; Ziraat Vekâletince bir nizamname halinde tespit edilir.

Bu madde gereğince mütehassıs unvanı alaca olmaları ve batı dillerinden en az birini bilmeleri şarttır.

 

BöLÜM : VIII

 

Ceza hükümleri

48. Kanuna aykırı olarak memlekete nebat sokanlar ve transit geçirenler.

Madde 48- Bu kanunu 4, 5, 6, 7, 8 inci veya 9 uncu maddeleri hükümlerine yahut bu hükümlere göre konulacak tedbirlere riayet etmeksizin memlekete nebat sokanlar veya transit olarak geçirenler 500 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca nebatların ve ambalajlarının müsaderesine de karar verilir.

Sokulan veya transit olarak geçirilen haddizatında yasak edilmip bir nebat ise üç aydan bir yıla kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası verilir ve ayrıca nebatların ve ambalajlarının müsaderesine de karar verilir.

49. İthali yasak maddeleri memlekete sokan

Madde 49- 10 uncu madde hükümlerine göre ithaline müsaade edilmiyen maddeleri memlekete sokanlar 3 aydan 6 aya kadar hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca o maddenin müsaderesine de karar verilir.

50. Nakil vasıtalarında tedbir almayanlar.

Madde 50- 11 inci madde hükmüne göre vazifelilerce lüzum gösterilen tedbirleri almayan veya bu tedbirlere riayet etmeyenler 3 aydan 6 aya kadar hapis ve 1000 liradan 2000 liraya kadar ağır para : cezalâriyle cezalandırılırlar. Ayrıca nebatların da müsaderesine karar verilir.

5l. İhraç yasaklarına riayet etmeyenler

Madde 51– Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne riayet etmiyeler üç aydan 6 aya kadar hapis ve 1000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırırlar. Ayrıca nebatların müsaderesine de karar verilir.

52. Dahili Karantina tahditlerine riayet etmeyenler.

Madde 52- Kanunun 16 ncı maddesine istinaden konulmuş yasak, tahdit ve tedbirlere riayet etmeyenler 3 aydan 6 aya kadar hapis ve 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca yasak, tedbir, veya tahdit hilâfına ekilen, dikilen, satılan yahut bir yerden bir yere götürülen nebatların ve nakledilen torak ve diğer her türlü maddelerin müsaderesine de karar verilir. Ekili ve dikili olanlar sökülerek müsadere edilir.

Ticâri maksatla nebat yetiştirenlerden yasaklara uymayanlar

Madde 53- 18 inci madde hükmüne aykırı hareket edenler, nebat yetiştirdikleri yer temizse ve atlarında da hastalık veya zararlı yoksa, 250 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

Nebat yetiştirilen yer, haddizatında izin verilmeyecek bir durumda ise veya nebatlarda hastalık veya zararlı varsa ceza 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezasıdır. Ayrıca bu suretle yetiştirilen nebatların müsaderesine de karar verilir. Ekili ve dikili olanlar sökülerek müsadere edilir.

İhbar yapmayanlar

Madde 54- 22 nci maddenin 1 inci fıkrasında yazılı ihbar mükellefiyetlerini yerine getirmeyenler 250 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Sürek avlarına katılmayanlar

Madde 55- Sürek avı mükellefleri ile ücretli mücadele mükellefiyetine tâbi tutulanlardan vaktinde icabet etmeyenler veya müddetleri dolmadan ayrılanlar 10 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

56- İzin almadan ücret karşılığı mücadele yapanlar

Madde 56- 32 nci madde gereğince izin almadan mücadele işlerini ücret mukabilinde ve sanatı mûta de halinde yapan hakiki şahıslar ve hükmi şahısların kanuni temsilcileri bir aydan üç aya kadar hapis ve 2.000 dan 5.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bunlar hakkında ayrıca icrayı sanattan men arı da verilir. Mahkemeler bu gibileri tahkikat ve dâvanın her safhasında muvakkaten icrayı sanattan men edebilirler.

57- Müsaade olmayan ve yasaklara uymayan çırçır fabrika ve evleri

Madde 57- Ziraat Vekâletinden müsaade almadan faaliyete geçen çırçır fabrikası veya evi sahiplerinden 00 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası alınır. Eğer hastalık ve zararlılarla mücadele tesisleri yoksa veya diğer tesis veya şartlar tamam değilse para cezası alınmakla beraber bu tesisler tamamlanıncaya kadar bu gibi çırçır fabrika ve evleri mahkemeden müstacelen verilecek kararla kapatılır. Ruhsatlı olarak faaliyette bulunan çırçır fabrikası veya evlerinden bilâhare bu kanun hükümlerine ve bu gibi yerlerin faaliyet şartlarına veya süre hükmüne aykırı çalıştıkları tespit edilenlerin sahipleri 2.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca müessesenin 3 aydan bir yıla kadar kapatılmasına da kara verilir.

58- Muayene edilmemiş tohumluğu nakledenler

Madde 58- 34 üncü madde hükmüne aykırı muayene edilmemiş tohumluğu nakleden, satan veya satışa edenler 500 liradan 2.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca tohumluğun müsaderesine karar verilir.

Nakli yasak nebat ve maddeleri taşıyanlar

Madde 59- 35 inci madde hükmüne aykırı olarak nebat ve maddeleri taşıyanlar veya taşıtanlar 500 liradan )0 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca nebat ve maddelerin müsaderesine de karar verilir.

60. Ruhsatsız ilâç ve âlet imâl, ithal, ihraç, ve satanlar ve pahalı satanlar

Madde 60- 38 inci maddede yazılı işleri ruhsatsız yapanlar veya mücadele ilaç ve âletlerini Ziraat Vekâletince müsaade edilen fiyatlardan pahalıya satanlar, yahut satışa arz edenler 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Ayrıca izinsiz ithal, piyasaya arz, imâl, istihsal edilen, ihracına teşebbüs olunan veya satılan yahut satışa arz edilen mücadele âlet ve ilâçlarının ve pahalıya satılan yahut satışa arz edilen ilâç ve âletlerin müsaderesine de karar verilir.

61. Mücadele âlet ve ilâçlarının tâbi olacağı hususlara riayet

Madde 61- 40 ıncı madde hükümlerinden her hangi birine aykırı hareket edenler 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Mücadele âlet ve ilâçlarının müsaderesine de karar verilir.

62. Müsadereye tâbi maddeler

Madde 62- Ziraat Vekâletinin vazifeli teşkilâtı müsadereye tâbi maddeleri zaptetmek ve zarar vermelerini önleyecek tedbirleri derhal almakla mükelleftir.

Müsaderesine karar verilen maddeler, fenni mahsur yoksa satılarak bedelleri Hazineye irat kaydedilir. Aksi halde imha olunur.

Bu kanuna göre yapılacak imhalardan mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Not : Son hüküm 213 Sayılı Kanunla kaldırılmıştır.

 

BöLÜM : IX

 

Çeşitli hükümler

63. Görevli memurların kontrol ve muayene yapmaları

Madde 63- Ziraat Vekâletinin vazifeli memurları her türlü resmi ve hususi kara, deniz ve hava vasıtalarına (Transit geçenler dahil ) ve nebat yetiştirilen, saklanan, bulundurulan, satılan veya işlenen yerlere (Buraları mesken sayılsa dahi ) girmeye ve gerekli muayene, kontrol ve muameleleri yapmaya yetkilidir. Mümanaat edildiği takdirde vazifeliler icabı hale göre muhtarı veya ihtiyar heyeti âzasından bir kişiyi veya zabıta mensupları yanlarına alarak bu yerlere girerler ve vazifelerini yaparlar. Milli Müdafaa Vekâletine ait kara, deniz, hava nakil vasıtaları ile nebat ve erzak depo edilen mahallerde ve arazide ve yasak bölgelerde yapılacak muayene ve kontrollerde bu birlik ve müesseselerden de bir temsilci bulundurulur.

64. Nizamnameler

Madde 64- Bu kanun muhtelif hükümlerinin tatbik suretini göstermek üzere bu kanunu neşri târihinden itibaren 6 ay içinde Ziraat Vekâletince nizamnameler yapılır.

65. Yürürlükten kaldırılan kanunlar

Madde 65- 1. 29/ XII /1339 târihli 393 sayılı Muzır Hayvanların İtlâfı hakkında Kanun;

2. 12/ I/ 1341 târihli ve 541 sayılı Pamuklara ârız olan Haşarat ve Emrazın İmha ve Tedavisi ve Tohumların Islahı hakkında Kanun;

3. 541 sayılı kanunun 1, 2, 3, 5, 6 ve 8 inci maddelerini muaddil 15/ VI / 1927 târihli ve 1056 sayılı Kanun;

4. 1056 sayılı kanunun 3 üncü maddesini yürürlükten kaldıran 23/ I/ 1953 târihli ve 6024 sayılı Kanun; 5. 26/ V/ 1926 târihli ve 858 sayılı Çekirge Kanunu;

6. 858 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerini muaddil 3/ V/ 1928 târihli ve 1235 sayılı Kanun;

7. 26/ II/ 1931 târihli ve 1756 sayılı Ziraatta Kullanılan Bazı Maddelerin Gümrük Resminden Muafiyeti hakkında Kanun;

8. 29/ I/ 1936 târihli ve 2906 sayılı Nebatları Hastalık ve Zararlı Böceklerden Koruma Kanunu;

9. 4/ VI/ 1937 târihli ve3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilât Kanunun 2 inci, 6 ncı ve 7 inci maddelerinin ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri;

Mer'iyyetten kaldırılmıştır.

Muvakkat madde 1- Bu kanunun mer'iyete girdiği târihe kadar hârice sipâriş edilmiş olan nebatlar 6 ncı madde hükmüne tâbi tutulmazlar.

Muvakkat madde 2- Bu kanunun mer'iyete girdiği târihe kadar ekilmiş olan nebatlar 18 inci maddede yazılı müsaade alına hükmüne tâbi tutulamaz.

Muvakkat madde 3- Bu kanunun mer'iyete girdigi târihte mevcut çırçır fabrika ve evlerinde mer'iyet târihinden bir yıl içinde noksanların tamamlanması ve Ziraat Vekâletince lüzumlu görülecek tesislerin ilgililerce kurulması mecburidir. Bu mecburiyetin müddetinde eksiksiz olarak yerine getirilmemesi halinde çırçır fabrikası veya evi vâlinin emriyle kapatılır.

Muvakkat madde 4- Bu kanunun neşri târihinden 6 ay sonra başlamak üzere mücadele âlet ve ilâçlarının

İthali, ihracı, imâl, istihzar ve istihsali veya satışı ile meşgul olanlar, bir ay içinde vâlilere ellerindeki mücadele âlet ve ilâçlarının cins, miktar, evsaf ve kıymetlerini bildirir, pulsuz bir beyanname vermek ve izin verilmesini, mücadele âlet ve ilâçlarının âzami satış fıyatının tesbitini ,istemek mecburiyetindendir. Bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkında 60 ıncı m madde hükümleri uygulanır.

Muvakkat madde 5- Bu teşkilâtın masrafları 1957 mali Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı Al işaretli cetvelin Ziraat Vekâleti 201/ 11 ve 201/ 12 tertiplerinden ödenir.

Madde 66- Bu kanunun teşkilâta mütaallik hükümleri neşri târihinden ve diğer hükümleri neşri târihinden 6 ay sonra mer'iyete girer.

Madde 67- Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007