TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE BULUNMASINA İZİN VERİLEN PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2008/41)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; pestisitlerin bitkisel ve hayvansal gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı limitlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, pestisitlerin bitkisel ve hayvansal gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı limitlerini ve bu limitlerin uygulama esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aktif madde: Hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile diğer etmenler üzerine biyolojik etki yapan ve bitki koruma ürünlerinin içinde bulunan maddeyi,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Bitki koruma ürünleri: Tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve dağıtılması sırasında hastalık, zararlı, yabancı ot ve mikroorganizmaların kontrolü, uzaklaştırılması, imha edilmesi, önlenmesi amacıyla kullanılan kimyasal ve biyolojik maddeler ile bitki gelişim düzenleyicilerini,

ç) İyi tarım uygulamaları (GAP-Good Agricultural Practice): Uygulamanın yapıldığı iklim bölgesinde, ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin; gıdaların üretimi, taşınması, dağıtımı ve işlenmesi aşamalarında zirai mücadele prensiplerine uygun olarak güvenli kullanımı, beklenen etkinin oluşmasını sağlayacak şekilde, minimum miktarda kullanılmasının ve böylece oluşacak MRL değerlerinin minimum düzeyde olmasının sağlanmasını,

d) Kabul edilebilir günlük alım miktarı (ADI – Acceptable Daily Intake): Toplumdaki çocuk veya doğmamış bebekler gibi hassas grupları da dikkate alarak, değerlendirme sırasındaki mevcut bilgiler ışığında tüketiciye fark edilebilir herhangi bir sağlık riski teşkil etmeyen, bir bireyin vücut ağırlığı esas alınarak tüm yaşamı boyunca gıdalarla günlük olarak alabileceği madde miktarını,

e) Maksimum kalıntı limiti (MRL – Maximum Residue Level): İyi tarım uygulamaları ve ADI değerleri temel alınarak belirlenen en yüksek pestisit kalıntı limitini,

f) Pestisit: Zirai mücadele uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde ve preparatı,

g) Pestisit kalıntıları: EK-1’de belirtilen ürünlerde bulunabilen, bitki koruma amaçlı kullanılan aktif maddeler, bunların metabolitleri ve/veya parçalanma veya reaksiyon ürünlerini,

ğ) Tespit limiti (LOD – Limit of Determination): Analitik olarak tespit edilebilen en düşük limiti,

ifade eder.

Genel özellikler

MADDE 5 – (1) Pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerine ilişkin uygulama esasları aşağıda verilmiştir:

a) Bu Tebliğde yer alan bitkisel ve hayvansal ürünlere ait gruplar ve tanımlamalar EK-1’de verilmiştir.

b) Bu Tebliğin EK-1’inde ürünlere ait kod numaraları, MRL’nin uygulanacağı ürün grupları, bu gruplarda yer alan ürünler, ürünlerin bilimsel adları, benzer ürünler ve ürünlerin MRL değerlendirmesine tabi tutulacak kısımları tanımlanmıştır.

c) Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan ürünlerin MRL’leri değerlendirilirken, ürünün teknolojisi gereği uygulanan işlemlere ait işleme faktörleri de dikkate alınmalıdır. İşleme faktörleri Bakanlıkça belirlenecektir.

ç) Bu Tebliğ kapsamında belirlenmiş olan MRL’ler EK-2 ve EK-3’de yer almaktadır.

d) Ülkemizde 17/2/1999 tarihli ve 23614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan bitki koruma ürünlerinin kabul edilebilir maksimum kalıntı limitleri bu Tebliğin EK-2’sinde yer almaktadır.

e) Bu Tebliğin EK-2’si, üç bölümden oluşmaktadır:

1) Bölüm 1, Bakanlık tarafından değerlendirmeleri tamamlanmış olan pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitleri listesini,

2) Bölüm 2, Bakanlık tarafından gözden geçirilen ve üzerinde değerlendirmeleri devam eden pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi,

3) Bölüm 3, Bakanlık tarafından değerlendirmeleri tamamlanmış olan yasaklı pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait listeyi

içerir.

f) Bu Tebliğin EK-2’sinde yer alan pestisitler sadece bu ekte belirlenen ürün ve/veya ürün grupları için geçerlidir.

g) Bu Tebliğde yer alan EK-2 Bölüm 2’deki pestisitlere ait geçici MRL’ler Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda EK-2 Bölüm 1 veya Bölüm 3’e alınacaktır.

ğ) Bu Tebliğin EK-3’ü, Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatında yer alan ürün gruplarındaki pestisitler için maksimum kalıntı limitlerini içermektedir.

h) Bu Tebliğin EK-3’ü, üç adet bölümden oluşmaktadır:

1) Bölüm 1, Avrupa Birliği tarafından değerlendirilmesi tamamlanmış olan pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitleri listesini,

2) Bölüm 2, iki alt bölümden oluşmaktadır. Bölüm 2A, Avrupa Birliği tarafından değerlendirmesi devam eden pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi; Bölüm 2B, Avrupa Birliği tarafından değerlendirmesi devam eden pestisitlerin, Bölüm 1’de yer almayan ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi,

3) Bölüm 3, riskli olmadığı için MRL belirlenmesine ihtiyaç duyulmayan pestisitleri

içerir.

ı) Ülkemizde üretilen bitkisel ürünlerde EK-2’de yer alan maksimum kalıntı limitleri uygulanır. EK-2’de hayvansal ürünlere ait maksimum kalıntı limitleri yer almadığından, bu ürünlerde sadece EK-2’deki pestisitler için EK-3’de yer alan maksimum kalıntı limitleri kullanılır.

i) İthal edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerde EK-3 dikkate alınır.

j) İthal ürünlere ilişkin uygulamalarda, EK-2 ve EK-3’de yer almayan pestisit ve ürünlere ait MRL’ler Bakanlıkça belirlenir.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, 2/12/2006 tarihli ve 26364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metodları Tebliği’ndeki hükümlere göre numune alınır, uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.

Tescil ve denetim

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemler, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" hükümlerine göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

Avrupa Birliği’ne uyum

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, 396/2005/EC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün ilgili hükümleri dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9 – (1) 11/1/2005 tarihli ve 25697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007