TARIMSAL DANIŞMANLIK DESTEKLEMESİ

Kırsal alanda yaşayan insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, tarım sektörünün ekonomiye olan katkısını artırmak ve modern teknolojinin tarımsal üretim sürecine dahil edilmesini sağlamak üzere  çiftçi eğitimi ve yayım hizmetleri sürdürülmektedir.  

5488 Sayılı Tarım Kanunu ile çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetlerinde sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları ve serbest danışmanların görev almasını sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Sertifikalı Danışmanlık sistemi ile Tarım Bakanlığı tarafından belirlenecek faaliyet konularında ve bölgelerde Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş ve sertifikalandırılmış tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlardan çiftçilerimiz tarımsal danışmanlık hizmeti satın alınabilecektir.

Yönetmeliğin temel amacı; ülkemizin tarımsal yayım sistemine yeni bir açılım getirmektir. Şimdiye kadar ağırlıkla Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen yayım hizmetlerine, belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet sunacak yeni aktörlerin (özel danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar) katılması ile çiftçilerimizin bilgi kaynaklarının çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilerin/tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” (Tebliğ No:2010/21) 27 Mayıs 2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğde öngörülen şartlara haiz olan ve Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kişi ve kuruluşlardan tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilere işletme başına 2010 yılında 500 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Tarımsal danışmanlık sistemi ile çiftçiye bilgi sunan tüm kişi ve kuruluşlar kayıt altına alınacak, böylece, yetkili olmayan kişilerin danışmanlık hizmeti sunmaları engellenecektir. Ayrıca, sistemde yer alacak tüm kişi ve kuruluşlar izlenerek değerlendirilecek, denetlenecek ve gerektiğinde cezalandırılacaktır.

Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilecek olan tarımsal danışmanlık kuruluşları ve kendi  hesabına çalışan tarım danışmanları, çiftçilerin üretimlerinin her aşamasında bulunacak, göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine gerekli bilgi ve becerileri kazandıracaklardır. Ayrıca ilgili mevzuata göre tarımsal uygulamalar yaptırarak  çiftçilerin üretimlerinin her aşamasını kayıt altına almalarını sağlanacaktır. Bu sayede de tarımsal ürünlerimizin kalitesi artacak, standartları yükselecek ve ihracat imkanı artacaktır.

Özel Tarım Danışmanları Bitkisel ve Hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin çiftçilere ulaştırılmasını sağlayacak, çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahipleri bilgilendirecek,Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunacak,  Çiftçilerin mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimleri yaparak öz güvenlerine kavuşmalarını sağlayacak,  Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapacaktır.

 Danışmanlar, sözleşme yaptıkları kişi ve kuruluşların tüm üretimlerinden sorumlu olacaklar, yapılan tavsiyeler sonucu çıkabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulacaklardır.

Çiftçilerimizin bu sistemden yararlanmaları, İlimiz tarımının daha modern ve bilinçli yapılması noktasında önem taşımaktadır.

MÜRACCATTA İSTENİLEN BELGELER

Çiftçilerden/tarımsal işletmelerden istenecek belgeler

1-Başvuru formu ve taahhütname,

2- Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,

3-Tarımsal Danışmanlık hizmeti veren kişilerin hazırlayacağı Ek-3 ve Hizmet alım/satım faturası,

4- İban numarası olan T.C. Ziraat Bankası Cüzdanının fotokopisi.

4- Çiftçinin/tarımsal işletmenin almış olduğu danışmanlık hizmetinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.

 a-İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi,

 b-AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi)  belgesi,

 c-Su ürünleri yetiştiricilik belgesi, 

 ç- Hayvancılık işletmesi tescil belgesi il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti.

 

T.C Konya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007