TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

K.H.K. Tarih-No: 07.08.1991-441

Yetki Kanunu: 3755

Yayımlandığı R.Gazete: 09.08.1991-20955

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev ve Teşkilat

Amaç

Madde 1 : Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin amacı kalkınma plan ve programları doğrultusunda, köylerin kalkındırılması, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak, görev alanına giren altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik kamu hizmetlerinin yürütülmesi için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev

Madde 2 : Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı’nın görevleri şunlardır:

a. Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların tesbitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak ve yaptırmak,

b. Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı ve benzeri tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve projeler yapmak ve yaptırmak,

c. Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak,

d. Gıda ve diğer tarımsal ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasına yardımcı olmak,

e. Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su kanalizasyon, elektrik, iskan ihtiyaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek, arazi toplulaştırması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,

f. Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği arttırıcı tedbirleri almak ve üretimi çeşitlendirmek,

g. Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese,laboratuar ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek,

h. Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve programları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi için her türlü merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak,bu alanlarda teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

i. Taşınır, taşınmaz, çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi ile ıslah, imar ve ihya etmek,

j. Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kontrolüne yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksi’nin hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek,

k. Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı otlarla mücadele etmek veya ettirtmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai mücadeleye zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve projelerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek,zararlılar hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini programlayıp uygulamak, 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,

l. Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve kullanılma esaslarını tesbit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri yapmak,

m. Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalıklar ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tesbit etmek, tedavilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini takip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollerini yürütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirler almak, denetlemelerde bulunmak,

n. Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbahalarla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol etmek,

o. Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili veya yardımcı maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tesbit etmek, imalatına ve satışına izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuar, imalat yerleri ve istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol etmek,

p. Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hastalıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetlerini götürmek, veteriner sağlık teknisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak,

r. Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii ve sun’i tohumlama ve embriyo transferleri tekniklerini uygulamak ve geliştirmek programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finansmanı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yönetimi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü sistemini organize etmek,

s. Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlık’la ilgili olanları yapmak ve yaptırmak,

t. Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Teşkilat

Madde 3 : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

İKİNCİ KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı

Madde 4 : Bakanlık Merkez Teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur.

Bakanlık Merkez Teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BöLÜM

Bakanlık Makamı

Bakan

Madde 5 : Bakanlık, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer Bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonunu sağlamakla görevli ve Başbakan’a karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı, ilgili ve yurt dışı kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar

Madde 6: Müsteşar, Bakan’ın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakan’ın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakan’a karşı sorumludur.

Müsteşar Yardımcıları

Madde 7 : Bakanlıkta Müsteşar’a yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BöLÜM

Anahizmet Birimleri

Anahizmet Birimleri

Madde 8 : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın anahizmet birimleri şunlardır:

a. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

b. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

c. Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

d. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

e. Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Madde 9 : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

a. Entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin hazırlanması, taşra kuruluşları eliyle uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

b. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan program ve master projeler doğrultusunda bitkisel, hayvanlar ve su ürünleri üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin arttırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili uygulama projeleri hazırlamak, bunların gerektirdiği ürün işleme, temizleme, istasyon, müessese, laboratuar ve benzeri tesislerin kurulması için Bakanlık Makamı’na teklifte bulunmak, kurumalarını desteklemek ve teknik yardımda bulunmak,

c. Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini sağlamak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama projeleri yapmak, yaptırmak, soy kütüğü sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,

d. Tarım işletmelerinin ve çiftçilerin her türlü tohumluk, damızlık, fide, fidan, gübre, alet, makina, ekipman ve diğer girdilerin tedariki ve tahsisini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, bu amaçla teknik ve ekonomik ihtiyaçlara göre ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

e. Taşra kuruluşlarının yetkisini aşan durumlarda bu kuruluşlar için gerekli malzeme, makina, ekipman ve taşıtları temin etmek,

f. Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların geliştirilmesi amacıyla altyapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak,

g. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Madde 10 : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

a. Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılması için prensip ve esasları belirlemek, bu konuda Bakanlık dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b. Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacı ile program ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile verilmiş görevleri düzenlemek, koordine etmek, hayvan varlığının sağlık açısından korunması için iç ve dış karantina ilkelerini belirlemek, ilan etmek, denetlemek, zirai mücadele ilaçları ile hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi tedavi edici ve koruyucu ilaç, aşı, serum gibi biyolojik ve kimyasal maddeler ile bunların etkili ve yardımcı maddelerinin ithalatı, ihracatı, norm ve özelliklerini belirleyecek analizleri yapmak, imal hazırlama, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tesbit ve ilan etmek, imalat ve satışına dair esasları belirlemek ve bu hususların taşra kuruluşları tarafından uygulanmasında onlara yardımcı olmak,

c. Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri için temel prensip ve kriterleri belirlemek, duyurmak, uygulamalarını denetlemek, Türk Gıda Kodeksi’ni hazırlamak, mecburi uygulanan standartların kontrolünü yapmak ve ilgili mevzuatla verilen tohumluk, fide, fidan ve benzeri girdilere ilişkin kontrol ve düzenleme esaslarını belirlemek, duyurmak, bunların uygulamalarını denetlemek,

d. Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi tabii bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu çalışmalara yardımcı olmak,

e. Su ürünleri avcılığının esaslarını belirlemek, bu konuda Su Ürünleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yapmak,

f. Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

Madde 11 : Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

a. Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı, bitki ve hayvan yetiştiriciliği ve diğer tarımsal faaliyetlerde gerektiğinde kurulacak birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve uygun görülen hallerde hükmi şahsiyeti haiz işletmelerin kurulma esaslarını belirlemek, döner sermayeli işletmelerle bu işlerle meşgul birimler, şirketler ve işletmeler arasında ortaklıklar tahsis etmek, taşra kuruluşlarına yardımcı olmak ve benzeri faaliyetlerde bu hizmetleri Bakanlık adına düzenlemek,

b. Bakanlığın görev alanına giren kooperatifçiliği teşvik etmek ve geliştirmek üzere, kooperatif ve üst kuruluşların kurulmasına izin vermek, etüd ve proje yaptırmak veya gerektiğinde yapmak, kooperatiflere ait tesislerin işletilmesine yardımcı olmak, teknik ve mali yardımda bulunmak, gerektiğinde ilgili kooperatifleri idari, mali ve hukuki yönden kontrolörler aracılığıyla denetlemek,

c. Yukarıda yer alan görevlerin yapılması maksadıyla tesis edilen fonların kullanılmasını sağlamak,

d. Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını geliştirmek amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve el sanatları mamüllerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu konularda taşra teşkilatına yardımcı olmak,

e. Kooperatifçiliğin geliştirilmesine temel olacak politika ve ilkelerin tesbit edilmesine ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olacak her türlü araştırma, programlama, planlama, dokümantasyon ve eğitim hizmetlerini yapmak,

f. Tarımla ilgili faydalı bilgileri çiftçilere yaymak, örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile eğitim program ve projeleri uygulamak, teknik ve pratik çiftçi, usta, bahçıvan ve teknisyen ile hayvan bakım ve sağlık elemanları yetiştirmek üzere eğitim merkezleri ve kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle yeni okullar açmak, açtırmak, başarılı olanları ödüllendirmek ve taşra kuruluşlarına yardımcı olmak,

g. Tarım ürünlerinin pazarlanması, üreticilerin teşkilatlanması ve idaresi için araştırma ve uygulamalar yapmak,

h. Bakanlığın görev alanına giren konularda milli ve milletlerarası nitelikteki çiftçi kuruluşları, meslek odaları, eğitim ve öğretim kurumları, vakıflar ve benzeri hizmet yapan kuruluşların teşkilatlanmasının desteklenmesinde yardımcı olmak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

i. Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Madde 12: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

a. Tarım ve hayvancılık konularında her türlü araştırmalar yapmak,

b. Gıda standartları ve kalite kriterlerini tesbit etmek, yeni tesisler kurmak ve gıda konularında araştırmalar yapmak,

c. Bitkiler ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, zararlı canlılar ve yabancı otlarla ilgili araştırmalar yapmak,

d. Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddelerin norm ve özelliklerini tesbit etmek ve bu hizmetleri yerine getirmek için araştırmalar yapmak,

e. Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini sağlamak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama araştırmaları yapmak, yaptırmak,

f. Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak.

Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 13: Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:

a. Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda yabancı ülke ve kuruluşlarla ilgili münasebetleri 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmek,

b. Avrupa Topluluğu ile ilişkilerde Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, gerekli tedbirleri almak,

c. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BöLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 14: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Danışma ve Denetim Birimleri şunlardır:

a. Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c. Hukuk Müşavirliği,

d. Bakanlık Müşavirleri,

e. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 15: Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakan’ın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a. Bakanlık Teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b. Bakanlığın amaçlarını daha iyi geliştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakan’a sunmak,

c. özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu’nun çalışma usul ve esasları ile müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Madde 16: Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:

a. İstatistik ve envanter çalışmaları yapmak,

b. Tarım ve kırsal kalkınma strateji ve politikalarını geliştirmek, uzun vadeli planlarla kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikli yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bununla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini yapmak ve Bakan onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı’na göndermek,

c. Tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili hedefleri, planları ve yıllık programları hazırlamak ve hazırlatmak, entegre tarım ve kırsal kalkınma projelerini teknik ve ekonomik esaslara göre hazırlamak, hazırlatmak ve bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak,

d. Bakanlık bütçesini hazırlamak, Bakanlık faaliyetlerinin bütçe ve program uygulamalarının takibini, kontrolünü, değerlendirilmesini ve koordinasyonu sağlamak,

e. Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve iş programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

f. Hukuk Müşavirliği ile işbirliği yapmak sureti ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak, diğer bakanlık ve kuruluşlardan gelecek kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında Bakanlık görüşünü belirlemek,

g. Bakanlığın dış kaynaklı projeleri, programları ile ilgili hizmet ve faaliyetlerine ait çalışmalarda koordinasyonu sağlamak,

h. Üretimin yönlendirilmesine yardımcı olan mahsul tahminleri, destekleme fiyatları ve diğer teşvik unsurlarının tesbitine yardımcı olmak ve gerekli çalışmaları yapmak,

i. Kredi ihtiyacı, plasmanı ve uygulamaları konusunda çalışmalar yapmak ve uygulamada ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

j. Ülkenin olağanüstü hallerdeki temel gıda maddesi stoklarının tesbit ve gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemek,

k. Bakanlığa gelecek her türlü teklif ve istekleri inceleyerek, Bakanlığın imkan ve kaynaklarının anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında dengeli bir şekilde dağıtılması, hizmetlerin ortak bir plan ve program çerçevesi içinde yürütülmesi, araç, gereç, bina ve personel israfının önlenmesi için çalışmalar yapmak,

l. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

Madde 17: Hukuk Müşavirliği’nin görevleri şunlardır:

a. Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b. Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c. 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazine’yi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

d. Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakan’a sunmak,

e. Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulacak görüşe yardımcı olmak üzere görüşlerini bildirmek,

f. Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Bakanlık Müşavirleri

Madde 18 : Bakanlık’ta özel önlem ve öncelik taşıyan konularda Bakan’a yardımcı olmak üzere 30 Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık Müşavirleri, Bakanlık Makamı’na bağlıdır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Madde 19: Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri düzenlemek ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

DöRDÜNCÜ BöLÜM

Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 20: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndaki yardımcı birimler şunlardır:

a. Personel Genel Müdürlüğü

b. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

c. Yayın Dairesi Başkanlığı

d. Savunma Sekreterliği

e. özel Kalem Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

Madde 21: Personel Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

a. Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b. Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlerini yapmak,

c. Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,

d. Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

e. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 22: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:

a. Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b. İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

c. Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e. Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f. Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g. Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşar’a sunulmasını sağlamak,

h. Bakan ve Müsteşar’ın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

i. Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

j. Genel evrak ve arşiv ile ilgili hizmetleri yürütmek,

k. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yayın Dairesi Başkanlığı

Madde 23 : Yayın Dairesi Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:

a. Ülkemizin toprak, su, iklim gibi tabii kaynaklarını, bitki, hayvan, su ürünleri gibi konularını, köy hayatını, geleneksel ve bugünkü el sanatlarını, doğal bitki ve hayvan türlerini ve çiftçilerimizin ilgi alanına giren diğer konuları derlemek, basımını yapmak ve yaptırmak,

b. Bu konuları araştıran ve derleyenlere basımı ve dağıtılması konusunda yardımcı olmak,

c. Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek, film, slayt ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak,

d. Zirai arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

e. Eğitim kurumları, çiftçi kuruluşları ve tarımla ilgili kamu ve özel diğer teşekküller ile zirai yayın konusunda işbirliği yapmak,

f. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Savunma Sekreterliği

Madde 24: Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda belirtilen görevleri yapar.

özel Kalem Müdürlüğü

Madde 25: özel Kalem Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

a. Bakan’ın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b. Bakan’ın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c. Bakan’ın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek,

d. Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BöLÜM

Sürekli Kurullar

Sürekli Kurullar

Madde 26: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın sürekli kurulu, Yüksek Komiserler Kurulu’dur. Bu kurul, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun’da belirtilen görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşra Teşkilatı, Yurt Dışı Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar

Taşra Teşkilatı

Madde 27: Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak, Bakanlığı temsilen İl ve İlçe seviyesinde Taşra Teşkilatı kurulabileceği gibi, bağlı kuruluşları da her bölge, il ve ilçede gerektiği hallerde ayrı birimler halinde teşkilatlanabilir. Bakanlığı; İl İdare Kurullarında Bakanlık İl Müdürleri, İlçe İdare Kurullarında Bakanlık İlçe Müdürleri temsil eder.

Bakanlık il ve ilçe kuruluşlarının çalışma usul ve esasları ile bunların birbirleriyle olan ilişkileri bir yönetmelikle belirlenir.

Yurt Dışı Teşkilatı

Madde 28: Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak, Yurt Dışı Teşkilatı kurmaya yetkilidir.Yurt dışı görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde bu süre, Bakan onayı ile en çok bir yıl uzatılabilir.

Bağlı kuruluşlar

Madde 29: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın bağlı kuruluşları şunlardır:

a. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

c. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

DöRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları

Madde 30: Bakanlık Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 31: Bakanlık görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekte, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla sorumludur.

Mahalli idareler ile koordinasyon sorumluluğu

Madde 32: Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Yetki devri

Madde 33: Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Diğer kanunlarla verilen görevler

Madde 34: 25210 sayılı İskan Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 1581 sayılı Kanunla ilgili olarak 3143 sayılı Kanun’da ve diğer mevzuatta belirtilen ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı ile Bakanlığın intikal etmiş bulunan görevlerden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı ilgilendirenler, Tarım ve Köyişleri Bakanı’na ve Bakanlığı’na intikal eder.

Atama

Madde 35: 2/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun’da belirtilenler dışında kalan memurların atanmaları, taşra teşkilatına ilişkin bulunanlar valilik emrine olmak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak kaydıyla, Bakan tarafından İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak kaydıyla, Bakan tarafından yapılır. Ancak,Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait mevzuatta yer alan atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

Kadrolar

Madde 36: Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Araştırma, etüd ve proje hizmetleri

Madde 37: Bakanlık, görev alanına giren konularda her türlü araştırma, etüd ve proje hizmetlerini gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler:

Madde 38: 6/3/1985 tarihli ve 3161 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na ait her türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na devri iki Bakanlık arasında yapılacak protokolle tesbit edilir. İhtilaf halinde sorun Başbakanlıkça çözülür.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1991 yılı harcamaları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 Mali Yılı Bütçesi’nden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 2: 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye bağlı cetvellerde yer alan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na ait kadrolar iptal edilerek adı geçen Kanun Hükmünde Kararname’nin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye bağlı cetvellere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bölümleri olarak eklenmiştir.

Geçici Madde 3: Bakanlık Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı, bu Kanun Hükmünde Kararname’de belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.

Geçici Madde 4: Diğer mevzuatta Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümlerine göre yapılmış sayılır.

Geçici Madde 5: Kadroları kaldıranlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, kurul başkanı ve daire başkanı hariç, diğer personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler hiçbir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolara atanmış sayılırlar. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük haklarına şahıslarına bağlı olarak devam eder.

Ancak bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı, eski kadrolardan almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark tazminat olarak ödenir.

Geçici Madde 6: Bu Kanun Hükmünde Kararname’de öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Arazi Toplulaştırma Tüzüğü ve diğer mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde Kararname’ye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük ve yönetmelikler en geç altı ay içinde çıkarılır.

Yürürlük

Madde 39: Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 40: Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007