Tarım alet ve makinaları imalat sanayinin yapısı (2)
Murat ERGÜN
Uzman

Tarım Alet ve Makina Üreticisi İşletmelerinin Yapısı:

Tarım alet ve makina sanayi, genel imalat sanayinin önemli dallarından biridir. Tarım alet ve makinaları imalat sanayi, imalat sanayini tarım sektörüne bağlayan işletmeler topluluğudur. Bu anlamda tarım alet ve makinalarının işletme tipine, tarımsal yapıların etkisi gözardı edilemez.

Tarım alet ve makina üretici olan işletmeler bir sektör olma yoluna girmiştir. Bu sektörün üretici işletmelerinin nitelik ve niceliğini etkileyen iki güç mevcuttur. Güçlerden BİRİNCİSİ; İçsel, diğeri ise DIşSAL'dır.

İçsel Etkileyici Güçler:

1- Sermaye Birikimi ve Kredi: Tarım alet ve makinalarının üretimi ve kullanımı mevsimlik olması nedeniyle zamana bağlıdır. Üretici yılın belirli ayında kullanılan herhangi bir tarım alet ve makinasını,talebin en yoğun olduğu zamanlardan önce üretip stoklamak zorundadır. Aksi halde satışı düşer. Üretimin ve kullanımın yoğun olduğu zamanlarda gerek tarım işletmecisi gerekse tarım alet ve makina üreticilerinin sermaye bakımından devlet desteğine ihtiyaçları vardır.

Çiftçi,sermayesinin yetersizliği nedeniyle taleb edememekte, sanayi üreticisi firma,tarım alet ve makina arzını artıramamaktadır. Böylece zaman kalite,fiyat,arz ve talep karşısında üretici kuruluşlar optimum üretim kapasitesine erişememekte sanayi gelişmeyerek çiftçinin ihtiyacı olan ucuz ve kaliteli mamül verilememektedir.

2- Hammadde Temini ( Kalite,Miktar,Fiyat) : Tarım alet ve makinalarının hammaddesi demir çelik ve dökme sanayinden temin edilmektedir. Demir çelik ve dökme sanayi kollarındaki her türlü problem direk olarak tarım alet ve makina sanayine ve tarımsal üretime yansımaktadır. Tarım alet ve makina sanayinin üretim girdileri demir, çelik, saç, jant, lastik, kereste, rulman, çelik döküm ve benzeri malzemelerdir. Bu malzemelerin rulman dışında hemen hemen tamamı yerli olarak üretilmektedir.

3- Mamül Seçimi : Türkiye'de tabiat sosyal ve ekonomik şartlar yönünden bölgelere göre farklılık gösterir. Bu şartlar gözönünde bulundurulursa tarım alet ve makinaları için,NEYİ-NE KADAR,NE ZAMAN-NASIL ve KİM? için üretileceğine cevap aramak güçtür. Ancak bölge bazında çözümler bütünleştirilerek bir sonuç alınabilir.

4- İşçi, Pirsonel : Tarım alet ve makina üretiminde genelde kalifiye olmayan elemanlar çalıştırılmaktadır. Ancak fabrika tipi üretimine geçmiş kuruluşlarda teknik bilgi ve görgü ile donatılmış personel mevcuttur. Fakat personelin araştırma ve geliştirme projesi geliştirme imkanı olduğu söylenemez.

5- Pazarlama : Tarım alet ve makinalarının pazarlanmasının arkasında çiftçinin tarım alet ve makinalarını kabulü yatar. Tarım alet ve makinalarının bilimsel olarak pazarlayabilmek için,pazarlamacının tarımsal mekanizasyonu ve tarım tekniğini bilmesi gerekir. Türkiye'de tarım alet ve makinalarının üretiminde sipariş usulü üretim esas olduğundan, pazarlamaya gereken önem verilmemektedir.

Dışsal Etkileyici Güçler:

Tarım alet ve makinaları sektörünü etkileyen dışsal güç tarımsal yapıların özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Türk tarımının yapısında ; küçük tarım işletmeleri hakimdir.Gelişmekte olan ülkelerin tarım işletmelerinin yarısından fazlası küçük işletmelerdir. Küçük işletmeler kendine yeter üretim yapabilen , bir başka ifadeyle iç tüketim için üretim yapan işletmelerdir. Tarımsal işletmelerin küçük olması, sermaye birikimini güçleştirmekte ve yatırımların genişlemesine imkan vermemektedir.Çünkü tarımsal ve tarım alet ve makina sanayinin yapısı birbirine bağlıdır. özellikle tarım alet ve makina sanayine olan talebin, sürükleyicisi tarımsal yapılardır. Tarımsal yapıdaki oransal bir değişme ona bağlı her sanayiyi de oransal değiştirecektir. Tarım ve tarım alet makinaları sanayi arasındaki bu fonksiyonel ilişkide, tarım sektörü BAşIMSIZ, Tarım alet ve makinaları BAşIMLI DEşİşKEN'dir. Bir başka ifade ile tarım sektörü (X), tarım alet ve makinaları (Y) ise ; Y=f(X)'dir. Tarım alet ve makinaları sanayine uygulanacak politika,tarım politikası doğrultusunda alınması, sanayileşmede daha etkin olacaktır.

Tarım alet ve makinaları imalat sanayinin, diğer sanayi kollarından ayıran en önemli özelliği, kalkınmaya kaynak olan tarıma girdi üretmesidir.Tarımsal işletmelerde üretim tekniği, tarımsal yapının belirleyici unsurudur.

Tarım alet ve makinaları üreten işletmelerin sipariş usulü ve ileri teknoloji ile üretim yapamamasının arkasında tarım işletmelerinin küçük olması yatmaktadır. Tarım alet ve makina üretimini etkileyen bir başka dışsal güç ise, makinaların tamir ve bakımında çiftçinin karşılaştığı güçlüklerdir. Bu husus talebi de önemli ölçüde etkilemektedir.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007