PATATES SİĞİLİ, PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ VE DOMATESTE BAKTERİYEL SOLGUNLUK GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEK HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/13)

BİRİNCİ BöLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bitkisel üretimi tehdit eden zararlı organizmalara karşı önlem olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesini, bazı illerde patates siğili hastalığı, patates kahverengi çürüklüğü ve domateste bakteriyel solgunluk ile bulaşık alanlarda ve güvenlik kuşağında alternatif ürünleri yetiştiren veya bu alanları nadasa bırakan çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 2/4/2005 tarihli ve 2005/8629 sayılı Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile 8/12/2006 tarihli ve 2006/11248 sayılı Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’a istinaden 2008 yılı uygulamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alternatif uygulama: Patates siğili, patateste kahverengi çürüklük ile domates ve biberde bakteriyel solgunluk hastalıklarından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlarda, patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulaması ile patates siğili ile ilgili olarak ilgili Müdürlüklerce oluşturulan güvenlik kuşağında patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ya da nadas uygulaması,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftçi: ÇKS’de kayıtlı olan ve tarımsal desteklemelerden yararlanılması amacıyla belirlenen usul ve esasları yerine getiren tüzel kişiler (kamu tüzel kişileri hariç) ile başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit gerçek kişileri,

e) İcmal-1: İl/İlçe Müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren belgeyi,

f) İcmal-2: İl/İlçe Müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren belgeyi,

g) İcmal-3: İl Müdürlüğü tarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren belgeyi,

ğ) İl/İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğünü,

h) İl/İlçe tahkim komisyonu: Yönetmeliğin 4 üncü maddesine istinaden oluşturulan İl/İlçe Tahkim Komisyonunu,

ı) KORGEM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

i) Nadas: Patates siğili, patateste kahverengi çürüklülük ile domates ve biberde bakteriyel solgunluk hastalıklarından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlara ve güvenlik kuşağına hiçbir ekim yapılmadan boş bırakılması durumunu,

j) Yönetmelik: 2005/8629 sayılı Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini, ifade eder.

İKİNCİ BöLÜM

Patates Siğili (Synchytrium Endobioticum), Patates Kahverengi Çürüklüğü

ve Domateste Bakteriyel Solgunluk

(Ralstonia Solanacearum) Görülen Alanlarda Yapılacak Desteklemenin

ödeme Esasları, Uygulaması ve Denetimi

Destekten faydalanacak çiftçiler

MADDE 5 – (1) Patates siğili, patateste kahverengi çürüklülük ile domates ve biberde bakteriyel solgunluk hastalıklarından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlara, 2008 yılında alternatif ürün olarak patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağında patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ÇKS’ye kayıtlı olmak şartı ile dekar başına destekleme ödemelerinden yararlanır.

(2) 2007 yılında güvenlik kuşağına dahil olup da yeni düzenleme ile güvenlik kuşağı sınırları dışında kalan alanlarda 2007 yılı sonbaharında hububat, yem bitkisi vb. güzlük ekim yapılan ürünleri eken ÇKS’ye kayıtlı çiftçiler için sadece 2008 yılına ait olmak üzere bir sefere mahsus dekar başına destekleme ödemelerinden yararlandırılır.

Destekten faydalanamayacak çiftçiler

MADDE 6 – (1) 2005 yılında çok yıllık yem bitkisi yetiştirenler ile meyve bahçesi ve bağ tesis ederek alternatif ürün desteklemesinden faydalanan üreticiler ile ÇKS’ye kayıtlı olmayan üreticiler destekleme kapsamı dışındadırlar.

(2) Bu tebliğin 5 inci maddesinin ikinci paragrafında belirtilen ürün gruplarına ve ekim dönemine aykırı olarak yetiştiricilik yapan üreticiler destekleme ödemelerinden yararlandırılmaz.

Çiftçilere verilecek destekleme miktarı

MADDE 7 – (1) Çiftçilere 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde dekara 110 YTL destekleme ödemesi yapılır.

Desteklemenin ödeme planı

MADDE 8 – (1) Destekleme ödeme planı, 2008 yılındaki ekim ve dikim ile nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana yılda tek ödeme yapılması esas olmak üzere Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtlarına göre oluşturulan onaylı ödeme icmallerine göre, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından ilgili talimat ve kaynağın Bankaya gönderilmesinden sonra, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Destekleme başvurusunun yeri ve süreleri

MADDE 9 – (1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine onaylanmış 2008 yılı ÇKS kayıt formu, başvuru dilekçesi (Ek-1) ve alternatif ürün veya nadas desteği talep formu ile başvurur. Başvurularda ÇKS kaydının güncellenmesi ve ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvurular ÇKS kayıt süreleri içerisinde 24/10/2008 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvurular yılı ve dönemi içerisinde yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

Destekleme başvurusu sırasında istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 10 – (1) Destekleme kapsamındaki illerde, alternatif ürün ekimini tercih eden veya nadas uygulaması yapan çiftçiler destekleme ödemelerden yararlanabilmek amacıyla, üretimin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüklerine 9 uncu maddede belirtilen süre içerisinde başvururlar.

(2) Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi (EK-1),

b) Alternatif ürün veya nadas desteği talep formu (EK-2),

c) ÇKS kaydını yaptırdığına/güncellettiğine dair belge.

Destekleme taleplerinin tespiti, kontrolü, icmallerin hazırlanması

MADDE 11 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, çiftçiler tarafından müracaat edilen parsellerde ekim yasağına uyup uymadığı konusunda yapacağı arazi kontrolleri sonucunda arazi bilgilerinin ÇKS’ye girilmesini sağlar.

(2) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal-1’ler (EK-3) ÇKS vasıtasıyla oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin İcmal-1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İcmal-1’i kendi köyünde/mahallesinde 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz.

(3) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal-2’ler (EK-4) düzenlenip, onaylanır ve en geç 5 iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

(4) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler (EK-5) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak 5 iş günü içinde KORGEM’e gönderilir.

(5) Ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için; il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İl tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular ise KORGEM’e gönderilir.

Desteklemenin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılan başvurular ve il/ilçe müdürlüklerince yürütülen işlemler, İcmal-3’ler Bakanlığa gönderilmeden önce, il/ilçe müdürlüklerinde üç kişiden oluşturulacak bir komisyon marifetiyle örnekleme yöntemi ile denetlenir. Bu Tebliğin uygulaması sırasında karşılaşılan sorunlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek çözümlenir.

ÜÇÜNCÜ BöLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tarımsal desteklemelerde görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 13 – (1) Bulaşık alanlarda ve Müdürlüklerce oluşturulan güvenlik kuşağında alternatif ürün ekim/dikimi yapan veya nadas uygulayan çiftçilere yapılacak destekleme uygulaması KORGEM ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

Hukuki ve cezai sorumluluklar

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere bu Tebliğde belirtilen desteklemelerin ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır. Yanlış beyanda bulunan üreticilerin müracaat dosyaları tamamen iptal edilir.

(2) Haksız yere destekleme ödemelerinden yararlanıldığının tespit edilmesi hâlinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız yere yapıldığı anlaşılan destekleme ödemelerinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemelerinin yapıldığı tarihtir. Haksız yere yapılan ödemelerin geri alınamaması hâlinde, bu ödemelerde kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler de geri alınacak tutarların ödenmesinde müteselsilen sorumlu tutulurlar. Destekten haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

ödemenin finansmanı

MADDE 15 – (1) ödemeler için gerekli finansman bütçenin muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,5’i bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ ile 14/02/2007 tarih ve 26434 sayılı " Patates Siğili, Patates Kahverengi Çürüklüğü Ve Domateste Bakteriyel Solgunluk Görülen Alanlarda Ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Destek Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No: 2007/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17– (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007