KOOPERATİF GENEL KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI VE GENEL KURULDA TOPLANTI NİSABI

Bu dersimizde kooperatiflerin en yetkili organı olan genel kurulun çalışma esasları, toplantı usulü ve toplantı nisabı konularını ele alacağız.

GENEL KURUL NEDİR?

Kooperatif genel kurulu, bütün ortakları temsil eden en yetkili karar organıdır.

Genel kurula katılma konusunda 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu (yapı kooperatifleri hariç) bir sınırlama getirmiştir. "3 ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir".

GENEL KURUL KAÇ ŞEKİLDE TOPLANIR?

Genel kurul üç şekilde toplanır.

1. Kuruluş genel kurulu

2. Olağan genel kurul

3. Olağanüstü genel kurul

Kuruluş genel kurulu, anasözleşmenin tescil ve ilanından sonra en geç bir ay içerisinde toplanır.

Olağan genel kurul, her yıl hesap devresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren en geç 6 ay içerisinde toplanır.

Olağanüstü genel kurul, kooperatifin alınması gereken kararlar bakımından olağan genel kurul zamanını beklemesinde sakınca bulunan hususların görüşülebilmesi için kanun ve anasözleşmelerdeki kaidelere uymak suretiyle belirli organ ve mercilerin davetiyle toplanır.

GENEL KURULU TOPLANTIYA KİMLER ÇAĞIRABİLİR?

Genel kurulun toplantıya çağrılması genel kurulun türüne göre değişiklik gösterir. Ancak genel kurulu toplantıya çağırma yetkisini

kanun şu sırayla belirlemiştir:

- Yönetim kurulu

- Anasözleşme ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ

- Gerektiğinde denetçiler kurulu

- Ortağı olduğu üst birlik

- Tasfiye memurları

Genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Ancak genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı taktirde ilgili bakanlık genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

GENEL KURULA ÇAĞRI VE GÜNDEM NASIL BELİRLENİR?

Genel kurula çağrının yetkili organ ve merci tarafından anasözleşmede belirtilen şekil ve surette yapılması önemlidir.

Genel kurulu toplantıya çağırma görevi (kuruluş genel kurulu hariç) genellikle yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, o yıla ait ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce ilan ve toplantı günü hariç ortakların en kolay ve emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere mahalli örf ve adetlerin gerektirdiği duyurma usullerine göre toplantı çağrısı ve ilanını yapar. Toplantı ilanını ihtiva eden yazıya gündemi de ekleyerek kooperatifin kapısına ortakların bulunduğu yerleşim merkezinin muhtarlık ilan yerine asılır. İlanın yapıldığına dair tutanak düzenlenir. Mahalli muhtarlıkça onaylanır. İlan ve gündemin bir örneği toplantıdan en az 15 gün önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il veya ilçe Müdürlüğü ve Mülki İdare Amirliğine gönderilir.

Dörtten az olmamak üzere, ortakların en az 1/10'u tarafından genel kurul toplantısından, en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

GENEL KURUL TOPLANTISI NASIL YAPILIR?

Genel kurul toplantısına katılan ortakların hazır bulunanlar listesini imzalamalarından sonra yapılan yoklama neticesinde yeterli çoğunluğun (nisap) bulunduğu anlaşılınca toplantıya başlanır.

Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri veya bulunmadığı zaman genel kurulca gösterilecek bir ortak tarafından açılır.

Genel kurulu idare etmek üzere Başkanlık divanının oluşturulmasına geçilir. Başkanlık divanı ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilir. Başkanlık divanı bir başkan, bir başkan vekili, iki katip, iki oy ayırıcısından oluşur.

Başkanlık divanın oluşmasından sonra gündeme geçilir ve görüşmelere başlanır.

Kooperatifin yaptığı ilk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa toplantı ilan ve toplantı günü hariç 15 gün sonraya bırakılır.

Genel kurul toplantısında alınan kararların geçerli olabilmesi için, tutanağın kanuna uygun düzenlenmesi yanında diğer belgelerinde tutanağa eklenerek Başkanlık Divanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

GENEL KURULDA ORTAKLAR, OYUNU NASIL KULLANIR?

Kooperatif genel kuruluna katılan ortağın sermayesi ne olursa olsun bir oy hakkı vardır.

Genel kurulda oy iki şekilde kullanılmaktadır. Gizli oy veya açık oy kullanma şeklinde belirtilebilir.

TOPLANTI NİSABI NEDİR? KARAR NİSABI NEDİR?

Genel kurul toplantı nisabı ve karar nisabı anasözleşmelerde belirlenmiştir. İlk toplantı için genel kurula katılma hakkına sahip ortakların çoğunluğunun (yarıdan bir fazlası) şahsen toplantıda bulunmaları gerekmektedir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı hazır bulunanlarla yapılır.

Kanun ve anasözleşmede aykırı hüküm bulunmadıkça genel kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur.

Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi veya anasözleşmenin değiştirilmesi için fiilen kullanılan oyların 2/3'ünün çoğunluğu gereklidir.

Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri ihdası hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4'ünün rızası gereklidir.

Genel kurulda verilen kararlar hazır bulunmayan veya olumlu oy kullanmayan bütün ortaklar içinde geçerlidir.

GENEL KURUL BELGELERİ NELERDİR?

1 . İlan, gündem ve ilan tutanağı

2. Yönetim kurulu faaliyet raporu, çalışma programı

3. Denetleme kurulu raporu

4. Bilanço

5. Gelir-gider farkı cetveli

6. Hazır bulunan ortaklar listesi (hazırun listesi)

7. Genel kurul tutanağı

8. Tahmini bütçe

9. Bakanlık temsilcisi raporu

 

 

ÖRNEKTİR

DUYURU

Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yıllık olağan genel kurul toplantısı 18.03.1994 tarihinde ve saat 13.00 de aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Kooperatif ortaklarının belirtilen gün ve saatte kooperatif merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Tüm ortaklara önemle duyurulur.

Koop.Kurl.Bşk. TARIMSAL KALKINMA KOOPERATIFI

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama

2- Saygı duruşu

3- Divan başkan ve katip üyeliklerine seçim

4- Faaliyet ve denetçi raporunun okunması

5- Bilanço ve tahmini bilançonun okunması

6- Raporlar ve bilanço ile ilgili görüşme

7- Raporların ve bilançoların açıklanması

8- Seçimler

9- Dilek ve temenniler

10- Kapanış

NOT: ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA TOPLANTI AYNI YERDE 12.04.1994 TARIHINDE VE SAAT 13.00 DE AYNI GÜNDEM ILE TOPLANACAKTIR.

 

TUTANAK

İş bu tutanak Kooperatif binasında ve köyümüz kahvehanesinde 01.03.1994 tarihinde askıya çıkarılmış olup 12.04.1994 tarihinde indirilmiştir.

................. Köyü Muhtarı AZA AZA

 

 

ÖRNEKTİR

FAALİYET RAPORU

1993 yılında yapılan genel kurul sonrası işbaşına gelen Yönetim Kurulumuz 1993 yılında şu faaliyetleri yapmıştır.

Sezonda Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan anlaşma sonucu orman temizleme ve istifleme çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonrası elde edilen gelir 130.064:000.- TL dir.

Kooperatif kanalı ile otoyol üzerinde dinlenme tesislerinin çalıştırılması için girişimler yapılmış fakat bakanlık düzeyine kadar yapılan başvurulardan sonuç alınamamıştır. Su şişeleme ile ilgili araştırmalarımız devam etmektedir.

Yeni yönetime başarılar diler, genel kurula saygılarımızı sunarız.

Y. Kurl. Bşk. Üye Üye Üye Üye

 

 

öRNEKTİR

DENETLEME KURULU RAPORU

Kurul olarak yapmış olduğumuz incelemeden elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.

1- Defterler yasal sürelerde işlenmektedir,

2- Kayıtlar belge esasına dayandırılmaktadır,

3- Defter sonuçları ile fiili sonuçlar arasında fark bulunmamaktadır.

Genel kurula arz eder; saygılar sunarız.

DENETLEME KURULU

DENETÇİ DENETÇİ DENETÇİ

 

S.S..............TARIMSAL KALKINMA KOOPERATIFI’NİN 31.12.1993 Tarihli KAPANIŞ BILANÇOSU

I.DöNEN VARLIKLAR KISA VADE YAB. KAYNAKLAR

HAZIR DEĞERLER 197.962.677 DİĞER BORÇLAR 1.098.561 .-

Ort. Borçlar : 1.098.561.-

Kasa : 196.087.667. öD.VERGİ ve FONLAR 1 .774.000.-

Bankalar : 1.875.000. öd. KDV : 1.774.000.-

II. DURAN VARLIKLAR öZ KAYNAKLAR 14.500.000.-

DIĞER DURAN VARLIKLAR 364.760 öDENMIŞ SERMAYE

Sermaye :69.000.000.-

Kuruluş Gid. : 364.760 öd. Sermaye : 54.500.000

GEÇMIŞ YIL KÂRLARI 56.078.874.-

1992 G. Gider Farkı

DöNEM KÂR ZARAR 124.876.002.-

1993 Gelir Gider Farkı

198.327.437,- 198.327.437

BAŞKAN BAŞKAN YRD. ÜYE ÜYE ÜYE

S.S.......... TARIMSAL KALKINMA KOOPERATIFI GELIR GIDER FARKI CETVELI (31.12.1993)

DöNEM GİDERLERİ 5.005.618.- HİZMET SATIŞ GELİRİ 130.064.000.-

KUR. GIDER PAYI 182.380.-

OLUMLU GEL.-GID. FARKI 124.876.002.-

130.064.000. 130.064.000.-

BAŞKAN BAŞKAN YRD. ÜYE ÜYE ÜYE

 

 

öRNEKTİR

HAZIRUN CETVELİ

SIRA NO ADI SOYADI SERMAYE öD. SERMAYE İMZA

1 OKTAY öZIŞIK 500.000.- 125.000.-

2 ERCAN öZTAŞ 500.000.- 125.000.-

3 ÇETİN öZKOÇ 1.000.000.- 1.000.000.-

4 TALAT YILDIZ 500.000.- 125.000.-

5 YILMAZ KOÇ 500.000.- 125.000.-

6 İMAZ KOÇ 500.000.- 125.000.-

7 ERDİNÇ BILGIÇ 500.000.- 125.000.-

8 OLGUN ŞEN 500.000.- 250.000.-

9 VEDAT ACAR 500.000.- 125.000.-

10 SERVET DöKME 500.000.- 125.000.-

11 RUHİ CANDAN 500.000.- 125.000.-

12 KEMALLETTIN CAN 500.000.- 125.000.-

13 İZZET ŞAHİN 500.000.- 125.000.-

14 AHMET ÇOLAK 1 .000.000.- 1.000.000.-

15 NİZAM KOÇ 500.000.- 125.000.-

16 MUZZAFFER YAVUZ 500.000.- 125.000.-

17 ERCAN ŞANLI 500.000.- 125.000.-

18 BURHAN KAYAR 10.000.000.- 10.000.000.-

19 FERUDUN KAYA 500.000.- 125.000.-

20 ORHAN YILDIZ 500.000.- 125.000.-

21 CEMALETTIN ASLAN 500.000.- 500.000.-

22 MUZZAFFER ÇOLAK 500.000.- 125.000.-

23 NECATI YALÇIN 500.000.- 125.000.-

24 SARDUN YILDIZ 500.000.- 500.000.-

25 BURHAN METE 500.000.- 125.000.-

26 ORHAN ÇALIŞKAN 500.000.- 125.000.-

27 NİZAM YALÇIN 500.000.- 125.000.-

28 TALAT ERDOĞAN 500.000.- 125.000.-

29 CİHAN ÇALIŞKAN 500.000.- 125.000.-

30 SAMI DöKME 500.000.- 125.000.-

 

 

öRNEKTİR

S.S. TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİNİN 1993 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Kooperatif genel kurulu 12.04.1994 tarihinde .................... Köyünde 13.30 da başlamıştır. Toplantıya 28 (Yirmisekiz) ortak katılmıştır.

Toplantı gündem doğrultusunda aşağıdaki şekilde cereyan etmiştir.

Madde 1: Açılışta 28 ortağın var olduğu anlaşıldı, Açılış yönetim kurulu başkanı tarafından yapıldı, toplantıya geçildi.

Madde 2: Atatürk ve Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Madde 3: Yapılan açık oylama ile Divan Başkanlığına katip üyeliklere ise ....................... ve ...................... seçildiler.

Madde 4: Faaliyet ve denetleme kurulu raporları yönetim kurulu üyesi tarafından genel kurula okundu. Gerekli açıklamalar yapıldı.

Madde 5: 1993 yılı dönem sonu bilançosu kalemleri ile olumlu gelir gider farkı

cetveli genel kurula okundu, açıklandı. 1994 yılı tahmini bütçesi okundu, gelir ve gider kalemleri genel kurula açıklandı.

Madde 6: Raporlar ve bilançolarla ilgili olarak genel kurula görüş açıldı. Burada söz alan ............................ sermaye paylarının değer olarak azlığından söz etti. 1994 döneminde sermaye paylarının arttırılmasının zorunlu hale geldiğini, yapılacak işlerde bu azlığın sorun yarattığını belirtti.

Madde 7: Raporlar ve bilanço ile olumlu gelir gider cetveli ayrı ayrı açık oylamaya

sunuldu. Faaliyet ve denetçi, raporları ile 1993 yılı bilançosu, 1993 yılı olumlu gelir gider farkı ve 1994 yılı tahmini bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8: Yönetim ve denetim kurulları için seçimlere geçildi. Oy tasnif kuruluna açık oyla ......................... ve ........................... seçildiler. Yapılan seçimler sonrasında adaylar ve aldıkları oylar aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri : Mesut özkoç, Tali Kap, Nurettin Ertuğrul, İsmail özdemir, Yılmaz Yalçın

Yedek Üyeler : Çetin özkoç, Kemalettin Ertuğrul, Telat Yıldız, Necdet Ceylan, Fikri Kurşun seçildiler.

Denetim Kurulu Asil Üyeler : Sami Dökme, Necati Yalçın, Muzaffer Yavuz

Denetim Kurulu Yedek Üyeler : Ruknettin Keskin, Sabri Kap, Zeki Kap

Madde 9 : Delik ve temennilerde söz alan olmadı

Madde 10: Toplantı divan başkanı tarafından yönetim kuruluna seçilen üyelere

başarı dileyerek sona erdirildi.

Divan Bşk. Katip Üye Katip Üye

Oy Tasnifçisi Oy Tasnifçisi Bakanlık Temsilcisi

 

 

öRNEKTİR

1994 YILI TAHMİNİ BÜTÇE

DöNEM GİDERİ 10.000.000.- HİZ. SATIŞ GİDERLERİ 150.000.000.-

DöNEM GİDERLERİ 40.000.000.- SERMAYE PAYI öDEMESİ 50.000.000.-

(HİZ SATIŞ)

TAHMİNİ OLUMLU FARK 150.000.000.-

200.000.000.- 200.000.000.-

BAŞKAN BAŞKAN YRD. ÜYE ÜYE ÜYE

 

 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ RAPORU

S.S. ............................... köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 1993 yılı olağan Genel kurul toplantısı 12.04.1994 tarihinde ..................... köyünde yapılmıştır. İkinci oturum olduğundan çoğunluk aranmamış olup hazirun listesini yirmisekiz kişinin imzaladığı tespit edilmiştir.

Saygı duruşundan sonra Divan başkanlığına ........................... katip üyeliklere ise ............................... ve .............................. seçilmişlerdir. Divanın yerini almasından sonra Gündem sıra ile görüşülmeye açılmıştır.

Gündemin 4. maddesinde Denetleme kurulu ve Yönetim kurulu raporları ayrı ayrı okunmuştur.

5. maddede Bilanço - Gelir - Gider farkı cetveli ve tahmini bütçe okunmuştur.

6. Maddede Raporlar ve Bilanço ile ilgili görüşme yapılmış, kooperatif başkanı ......................... konuşma yapılmıştır.

7. maddede Denetleme raporu, yönetim kurulu raporu, bilanço, Gelir-gider farkı cetvelleri ayrı ayrı ibra edilmiş ve tahmini bütçe kabul edilmiştir.

8. maddede seçimlere geçilmiş oy tasnifçiliğine ..................... ve .................. seçilmişlerdir. Gizli oy açık tasnifte yapılan oylamada Yönetim kurulu Asil Üyeliklere Mesut öZKOÇ (524), Tali KAP (19), Nurettin ERTUĞRUL (10), İsmail öZDEMİR (21) ve Yılmaz YALÇIN (9) oy alarak seçilmişlerdir. Yedek üyeliklere ise Çetin öZKOÇ (13), Mesut öZKOÇ'la II. derece akraba olduğundan yedeğe alınmıştır. Kemalettin ERTUĞRUL (7), Talat YILDIZ (6), Fikri KURŞUN (4) ve Necdet CEYLAN (3) oy alarak seçilmişlerdir.

Denetleme kurulu Asıl Üyeliklerine Sami DöKME (22), Necati YALÇIN (22) ve Muzaffer YAVUZ (15) oy alarak seçilmişlerdir. Yedek Üyeliklere ise Ruknettin KESKİN (13), Sabri KAP (1 ) ve Zeki KAP (1 ) oy alarak seçilmişlerdir.

Dilek ve temennilerde ................................. konuşma yapmıştır. Toplantı müddetince hiçbir olay meydana gelmediği gibi Genel kurul tüzük ve ana sözleşmeye uygun olarak yapıldığına dair iş bu Bakanlık Temsilcisi Raporu tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 12.04.1994

Bakanlık Temsilcisi

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : nihat
Yazılış Tarihi : 24.09.2013 22:31:07
  tır köyü tarımsal kalkındırma kooparatifi öyle bir seçim yapıyorki gelir şukadar gider şukadar banka hesabu bukadar kabul edilsinmi kabul edilmiştir üstü kapalı bu nasıl bir gelir gider tablosudur anlamadım her gideri birer birer açıklanır yılık kooparatifimize giren tirlonlarca paradan eser yok bir kepçesi dahi yok 30 yıllık belkide daha fazla oldu kurulalı bakanlığımız bu konuda bir denetleme yapamazmı ss tırköyü tarımsal kalkındırma kooparatifi yenice Karabük
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------
Yazan : neslihan traş
Yazılış Tarihi : 14.01.2013 02:24:45
  ben yazlık bır sıteden ev aldım uc ay once bu gun toplantı vardı katıldım ama bu konuda bılgım yoktu secım yapılacak dendı ama paste hazırdı yendı ve kalkıldı gıbı oldu ocak ayında yapılması gerektıgı soylendı bu toplantının ama oturanların cogu sehır dısında katılım saglandı dendı ama 192 uyeden 50 ya varı ya yoktu yazın yapılması grektıgını soyledım hayır bu tarıhte zorunlu dedıler kooperatıf olarak gecıytor bu sıte gercekten dogrumu ocok ayında olmalımı ve kurula gırebılmek ıcın ne yapmalıyım
Cevap vermek için tıklayınız...
Cevaplama Tarihi : 9.04.2013 19:52:42 
Cevaplayan : bilen bilio 
nemli ortam gerekli
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007