HAYVAN HAREKETLERİ - 2

Salgın ve Bulaşıcı Hayvan Hastalıklarının dağılıp yayılmasında en büyük etken hayvan hareketleridir. Ülkemizde salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının kontrolü ve ortadan kaldırılması maliyeti oldukça yüksektir. Hayvan hastalıkları ile mücadele de koruyucu aşılamalar önemli bir yer tutmaktadır, ancak gerek aşıların dağıtımı gerekse tatbiklerinde kullanılan bütçe, işgücü ve zaman söz konusu maliyetin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Öte yandan hem hastalıkların diğer bölgelere bulaşmasının engellenmesi, hem de aşılama çalışmalarının başarıya ulaşması için hayvan hareketlerinin özellikle salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele yönünden mutlaka kontrol altına alınması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile hayvan hastalıklarının; kontrol, aşılamalar, canlı hayvan ve hayvan maddelerinin yurt içi ticaretinde gerekli kontrollerin sağlanması ile hayvan ve hayvan maddeleri üreticileri ile nakliyecilerin eğitilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple yurt içi canlı hayvan ve hayvan maddelerinin nakilleri 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanununun ilgili hükümleri ve Yönetmeliği gereğince yapılmaktadır.

İl veya ilçelerden mahalli pazara sevk edilecek canlı hayvan ve hayvan maddeleri bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığı veya Köy Muhtarlığından alınacak menşe şahadetnamesi ile yapılacaktır. Mahalle muhtarlıkları menşe şahadetnamesi düzenlemekte yetkili değildir.

İl ve İlçelerden, başka il veya ilçelere canlı hayvan ve hayvan maddeleri nakledecek yetiştiriciler bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığı veya Köy Muhtarlığınca düzenlenen Menşe şahadetnamesini İl veya İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurarak veteriner sağlık raporuna çevirmesi gerekmektedir. Bu raporların nakliyat esnasında bulunması zorunludur.

İlimizden canlı hayvan ve hayvan maddeleri sevk edecek yetiştiricilerimizin sevk öncesi aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak İl Tarım Müdürlüğündeki yetkililere ibraz etmeleri gerekmektedir.

1-Hayvanların çıkış yerleri köy ise bağlı bulunan Köy Muhtarlıkları, kasaba veya merkez ilçeler ise Belediye Başkanlıklarından menşe şahadetnamesi alınması,

2-Belediye Başkanlıklarınca düzenlenen menşe şahadetnamelerinden alınacak damga vergisi makbuzunun ibraz edilmesi, Köy Muhtarlıklarınca verilen menşe şahadetnamesinden alınacak damga vergisinin ise ilgili Vergi Dairesine yatırarak makbuzun ibraz edilmesi.

3-Sevk edilecek çift tırnaklı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanmış olması gereklidir. Şap aşılarının hayvanlara sevk tarihinden önceki aşı kampanya döneminde uygulanmış olması,bu dönemde aşılanmayanların ise sevkten en az 15 gün önceden aşılanması zorunludur. Ayrıca serbest veteriner hekimlere yaptırılan Şap aşılamalarının belgelendirilmesi gerekmektedir. Şap aşısı yapılmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevki yapılmayacaktır.

4-Sevk yapılacak büyükbaş hayvanların kulak küpesinin takılı olması ve pasaportlarının bulunması zorunludur.

5- Sevkten önce nakil araçları belirlenecek ve nakil araçları ilaçlanarak dezenfekte edilecek ve dezenfeksiyon belgesi alınacaktır. Ayrıca araç sürücüsünün isim ve adresi ile araç plakası belirlenecektir.

6-Büyük baş hayvan nakillerinden önce yetiştiriciler İl veya İlçe Müdürlüğüne müracaat ederek hayvanlarına mutlaka kulak küpesini taktırmaları ve pasaportlarını almaları gerekmektedir.2005 yılı Mayıs ayından itibaren ergin hayvanlara kulak küpesi takılmayacak olup sadece buzağılar küpelenecektir. Sevk edilecek canlı hayvanlar ve hayvan maddeleri muayene merkezi olarak tespit edilen İl Tarım Müdürlüğü önünde muayene edilerek sevkleri sağlanacaktır. Muayene merkezi dışında yapılacak muayene istekleri, taşıt araçlarının hayvan sahiplerince temin edilmesi suretiyle yerinde yapılabilecektir.

Yukarıda maddeler halinde belirtilen belgeleri ve işlemleri tamamlayan yetiştiricilerimize bağlı bulunduğu İl veya İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yurt içi veteriner sağlık raporu verilerek sevkine müsaade verilecektir. Ayrıca il merkezine bağlı kasaba ve köylerden belediye hayvan pazarına ve mezbahalara getirilecek canlı hayvan ve hayvan maddeleri için ilgili yerlerden Menşe Şahadetnamesi alınması yeterlidir.

Hayvan sevklerinde belge kontrolü ve kaçak hayvanların tespitinde İl Tarım Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma yetkilileri ile Belediye Başkanlıkları koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Denetim ve kontrollerde nakil esnasında geçerli belgesi olmayan (Veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi) hayvan ve hayvan maddelerini sevk eden hayvan ve hayvan maddeleri sahipleri ile bunların naklini yapan  vasıta sahiplerine 26.Nisan 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre 2005 yılı için geçerli olan miktarlarda idari para cezası verilecektir.

1- Menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporsuz hayvan sevk edip menşeinde hastalık olmadığı tespit edilen hayvanları naklederken veya naklettirirken 23. madde de belirtilen görevliler tarafından yakalanan veya ele geçirilen hayvan sahiplerine 2.610.50 YTL

2- Veteriner sağlık raporsuz sevk edildikleri ve menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan hayvan maddelerinin sahiplerine 1.740.34 YTL

3-Menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvan maddelerini taşıyan nakil vasıtaları 3 ay süre ile trafikten men edilerek nakil vasıtalarının sahiplerine 1.740.34 YTL Satış amacıyla İlimiz Büyükşehir hayvan pazarlarına getirilen hayvanların menşe şahadetnamesi ile, il dışından getirilen hayvanlar için veteriner sağlık raporuyla girişine müsaade edilecektir. Ayrıca büyük baş hayvanlar için kulak küpesi ve pasaportu olan hayvanlar pazara alınacaktır. Bunun dışında kulak küpesi ve beraberinde pasaportu olmayan hayvanlar kesinlikle hayvan pazarına alınmayacaktır. Bununla birlikte yine belgesi olmayan ve kulak küpesi ile beraberinde pasaportu olmayan hayvanların mezbaha-kombinada kesimi yapılmayacaktır.

Konya Tarım İl Müdürlüğü

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007