HAYVAN HAREKETLERİ - 1

Salgın ve paraziter hastalıklar ülke içinde çeşitli nedenlerle hayvan hareketlerinin tam olarak kontrol edilememesinden diğer bölgelere sıçramakta ve gerek ülke ekonomisi, gerekse yetiştiricilerimiz açısından önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Bu bölümde hayvanlarımızı ve hayvansal ürünlerimizi bir yerden bir yere götürürken veya hayvan alırken neler yapmamız ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceğiz.

Ülkemizde hayvan hareketleri ile salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanunu, yönetmeliği ve talimatları çıkartılmıştır.

MENŞE ŞAHADETNAMESİ NEDİR ?

Menşe Şahadetnamesi hayvan ve hayvan maddelerinin bulaşıcı hastalığı nedeniyle kordon altında bulunan yerlerden gelmediğini ve hastalıksız hayvanlardan elde edildiklerini gösteren köylerde muhtarlarca İl, İlçe ve belediyelik yerlerde belediyelerce verilen belgedir.

Menşe şahadetnameleri 16 Aralık 1987 tarihli resmi gazetede yayımlanan örneğe göre İl özel İdareleri tarafından cilt ve seri numaralı, dipkoçanlı şekilde bastırılır, belediyelere ve muhtarlıklara bedeli karşılığında dağıtılır.

Menşe şahadetnamelerine yapıştırılacak olan damga pulu bedelleri, Maliye Bakanlığınca "Damga vergisi kanunu genel tebliği" olarak ait olduğu yıldan bir önceki yılın aralık ayında resmi gazetede yayınlanır.

Muhtarlar ve Belediyelerce yanlışlıkla onaylanmış olsa dahi cilt ve seri numarası olmayan değişik matbaalarca basılmış menşe şahadetnameleri geçerli değildir.

MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DÜZENLENMESİ:

Yurt içi hayvanların nakillerinde hayvanların çıkış yerlerinden önce "Menşe Şahadetnamesi" alınması gereklidir. Menşe Şahadetnamesi mal sahipleri veya satıcılar tarafından hayvanların çıktıkları yerden; köylerde muhtardan, şehir ve kasabalarda belediyelerden alınır. Alınan menşe Şahadetnamesine  hayvan ve hayvan maddesini sevk edenin adı, soyadı, açık adresi, hayvan ve hayvan maddesinin nevi, cinsi, miktarı, işaretleri, götürülecek yerin adı ve adresi yazılır. Muhtar ve belediye yetkililerine, o bölgenin idari hudutları dahilinde bir aydan beri salgın hayvan hastalığı yok ise; menşe Şahadetnamesine düzenleyenin adı soyadı, unvanı ve tarihi yazılıp imzalanıp mühürlendikten sonra mal sahibine verilir. Mal sahibi şahadetnameye Damga Vergisi Kanununa göre her yıl belirtilen miktarda damga pulunu yapıştırır. Menşe şahadetnamenin geçerlik süresi düzenlenmesinden  itibaren 21 gündür.

İlçelerden başka İl veya İlçelere yapılacak hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde menşe Şahadetnamesinin Veteriner Sağlık Raporuna çevrilmesi ve nakliyat sırasında bu raporların bulundurulması mecburidir.

YURTİÇİ VETERİNER SAĞLIK RAPORUNUN ALINMASI

Muhtarlık ve belediyelerce verilen menşe Şahadetnamesi ile Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüğüne  müracat edilir. Burada hayvan sevklerine yetkili kılınan veteriner hekimler konuyu inceledikten sonra hayvanların menşeinde herhangi bir salgın hayvan hastalığından dolayı kordon konulmuş ise bu talebi geri çevirir. O bölgedeki hayvan sağlığı komisyon üyeleri uyarılır.

O bölgede bulaşıcı hayvan hastalığı yok ise ve hayvanlar İl Hayvan Sağlığı Komisyonunca belirlenen muayene yeri dışında ise mal sahibinin temin edeceği vasıta ile mahalline gidilerek, hayvanlar Veteriner Hekim tarafından gün ışığında muayene ve kontrol edilir. Sağlıklı bulunanlar Bakanlıkça verilen talimatlara göre işaretlenir.

Veteriner sağlık raporu Hükümet Veteriner Hekimi tarafından düzenlenir.

VETERİNER SAĞLIK RAPORUNUN DÜZENLENMESİ

Veteriner Sağlık Raporları biri dairesinde bırakılan dip koçan ve diğeri sahibine verilen rapor olarak düzenlenir. Düzenleyen veteriner hekim hayvan ve hayvan maddesinin sahibinin veya nakliyecisinin adını, soyadını, adresini, nakledilen hayvan ve hayvan maddelerinin nevini ve cinsini, miktarını, hayvanlara ait işaret ve kulak numarasını, çıktığı yer ve varış yerini, menşe Şahadetnamesinin alındığı yeri ve tarihi, hayvanlara tatbik edilen  aşı ve biyolojik maddenin adını tatbik tarihi ve seri numarasını yazar. Raporu düzenleyen veteriner hekim adı, soyadı, Bakanlık sicil numarasını yazar. Rapor imza karşılığı nakledene verilir.

Şekil 1. Menşe Şahadetnamesi

Şekil 2. Yurt içi veteriner sağlık raporu

DEZENFEKSİYON

Hayvan ve hayvan maddelerini nakleden vasıtalarının nakil sonunda sahipleri tarafından temizlenip ve dezenfekte edilmesi mecburidir.Bu temizliğin yapılıp yapılmadığı Hükümet veteriner hekimince kontrol edilir ve rapora bağlanır. Dezenfekte edilen vasıtalar için dezenfeksiyon belgesi verilir. Dezenfekte edilmiş ve belgesini almış araçlarla hayvan ve hayvan maddelerinin sevkine müsaade edilir.

BELGESİZ NAKİLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER

Ticari amaçla hayvan ve hayvan maddelerinin menşe Şahadetnamesiz veya veteriner sağlık raporsuz nakil edildiği tespiti halinde

1- Hayvanların sahipleri ve nakliyecisi haklarında işlem yapılmak üzere savcılığa bildirilirler.

2- Hükümet veteriner hekimi hayvanları gözlem altına alır.

Eğer hayvanların  geldiği yer tespit edilirse geldiği yerdeki Bakanlık teşkilatı birimlerinden bilgi alınır ve salgın hastalık yok ise Veteriner Sağlık Raporu düzenlenir. Sevkine izin verilir.

Eğer hayvanların çıkış noktası tespit edilemezse Bütün masraf hayvan sahibine ait olmak üzere hayvanlar 21 gün gözlem altına alınır. Süre sonunda hastalıksız olduğu anlaşılan hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu düzenlenir ve sevkine izin verilir.

Eğer hayvanlar gözlem altına alındıklarında bulaşıcı hastalıklar tespit edilirse, bulunduğu mahalde karantinaya alınır. Hayvanların çıkış yerlerindeki Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerine ihbarda bulunulur. Hayvanların çıkış yaptıkları yer hastalıklı bölge ilan edilir ve kordon konulur.

Hayvan park ve pazarlarında Menşe Belgesi ve Veteriner Sağlık Raporları olmayan hayvanların satışına müsaade edilmez.

İl ve ilçelerde belediyeler, köylerde ise muhtarlar tarafından hayvan park, pazar ve panayırların yeri tespit edilir. Bu yerler dışında hayvan alım ve satımları yasaktır.

Ancak kurban bayramında Hayvan satışlarının bu pazarların dışında yapılmasına müsaade edilir.

YENİ HAYVAN ALIRKEN

Belgesiz (Aynı ilçeden ise Menşe Şahadetnamesi, farklı il veya ilçeden ise Veteriner sağlık raporu) hayvan almayınız.

Şekil 3. Dezenfeksiyon belgesi

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007