GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BOLUM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

bünyesindeki taşra teşkilatının kurulusu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını

düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede gecen,

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı,

b) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

c) İlce müdürlüğü: Bakanlık ilce müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BOLUM

İl müdürlüğü

Teşkilat

MADDE 4– (1) Bakanlık il müdürlüğü, il müdürü yönetiminde ve aşağıdaki şube

müdürlüklerinden oluşur.

a) Gıda ve Yem şube müdürlüğü

b) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğü

c) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğü

c) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğü

d) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğü

e) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğü

f) İdari ve Mali İsler şube müdürlüğü

(2) Avukatlar, doğrudan il müdürüne bağlı olarak hukuk hizmetleri ile ilgili görevleri

yürütür.

(3) İhtiyaçların özelliğine göre ve gerek duyulması halinde, il müdürlüğüne veya şube

müdürlüğüne bağlı hizmet birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulması görev ve

yetkileri Bakan Onayı ile belirlenir.

Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kuruluşlar

MADDE 5– (1) taşra teşkilatında bulunan araştırma, eğitim, üretim, isletme vb

birimlerin bağlantısı Bakan Onayı ile belirlenir.

2

Bakanlık il müdürlüğünün görevleri

MADDE 6– (1) Bakanlık il müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut

teknolojiye göre belirlemek,

b) Her turlu il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına,

tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,

c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni

teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak

programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği

yapmak,

c) araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği

halinde uygulamaya donuk deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,

d) İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin

çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine

etmek,

e) Tarım ürünlerinin islenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli

tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve

müteşebbisleri yönlendirmek,

f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla

ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,

g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve

yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,

ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan

korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il

çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından

belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek,

h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma

merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli

tedbirleri almak,

ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında

yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,

i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek;

özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek

ve kurulmuş olanları denetlemek,

j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma,

muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı

olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek

k) özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme

isletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,

l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin

gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği on etüt ve envanter

çalışmalarını yürütmek,

m) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun

olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini

mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden

denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun

olmayanları enemek,

o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak

ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,

3

o) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri,

tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü

yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri

hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek,

gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve

ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını

koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde

uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuarları

mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda

denetlemek,

r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi ve

geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve

yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve

su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi ve

belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin

düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile

cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler

yapmak ve her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması

ve isletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının

kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak,

balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin

içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler

yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz

çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre

yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı

olmak,

s) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el

sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin

pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

t) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik

etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için

teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,

u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için

eğitim programları ve projeleri uygulamak,

u) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler

konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim

isleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve

ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune

alarak ilgili kuruluşlarına göndermek,

y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

y) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,

z) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve

ihracat işlemlerini yürütmek,

aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,

hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili

ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak

kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

4

bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal cevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar

il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005

tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların

yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları

yapmak,

cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,

Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni

tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının

kontrol ve denetimlerini yapmak,

cc) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin teknik yönden

kontrolünü yapmak,

dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek

ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda

projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi

koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek.

ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik

yardım taleplerini değerlendirmek,

ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim

yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri

belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,

gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk

belgelerini düzenlemek,

hh) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans

başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk

raporunu Bakanlığa göndermek,

ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması

ve kullanılmasını sağlamak,

ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme

uygulamalarını yapmak,

jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve

maliyeti düşürmekle ilgili is ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il

ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,

kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için

eğitim çalışmaları yapmak,

ll) İlde bulunan toprak-bitki –sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve

faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek.

mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve

tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek,

alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

nn) Sulamaya acılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,

oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, ası, serum, zirai alet ve makine, damızlık

hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan,

sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek,

bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım satış

Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi

kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak,

oo) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve 26283

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve danışmanlık Hizmetlerinin

Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki is ve işlemleri yapmak, uygulamaları

yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,

5

pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye isletmesi ile ilgili is ve işlemleri mevzuatına

uygun olarak yürütmek,

rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin

parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak

için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını

korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve

Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak,

ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak

merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu

sağlamak,

ss) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık

yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,

tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını

yürütmek.

uu) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri

görevleri yapmak.

Bakanlık il müdürlüğü hizmet birimlerinin görevleri

MADDE 7– (1) Gıda ve Yem şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu

tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,

b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin

üretim, isleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve

toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,

c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin

ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

c) Kombina ve mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlerin kaydını

yapmak ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş görevleri yönüyle denetlemek,

d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği

yönüyle denetimlerini yapmak,

e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel

şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme

işlemlerini yürütmek,

f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde

belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,

g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek,

kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,

ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, isleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili

olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,

h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

(2) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya

hazırlatmak,

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve

çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi

entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,

c) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi,

verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,

6

d) Urun kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri

mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını

ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve

tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek

alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet

göstermek,

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette

bulunmak,

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune

alarak ilgili kuruluşlara göndermek,

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

i) Tohumluk üretici, isleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü

yapmak,

j) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim

materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin

içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler

yürütmek.

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim

yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri

belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk

belgelerini düzenlemek,

n) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans

başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk

raporunu Bakanlığa göndermek,

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim

çalışmaları yapmak,

o) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile

ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma

merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli

tedbirleri almak,

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve

mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve

zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az

kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu islerle ilgili

gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

s) Tarımsal isletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol

etmek, izlemek ve denetlemek,

t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel urun hareketlerini ilde kontrol etmek,

u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,

u) Zirai ilaç satısı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği

gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar

çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları

7

hususlarda denetlemek.

y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el

kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere

tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla

iletmek,

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim

programları ve projeleri uygulamak,

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme

uygulamalarını yapmak.

bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,

(3) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğünün görevleri

şunlardır:

a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve

hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk sağlığının

korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan

hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol

etmek, denetlemek,

b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak,

tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı

hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,

c) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile

mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan

refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini

yürütmek,

d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve

yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları

tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin

vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma

merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli

tedbirleri almak,

f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi,

kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal urun, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma

yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş

esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve

denetlemek,

g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,

ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları

hususlarda denetlemek.

h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,

Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni

tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının

kontrol ve denetimlerini yapmak,

ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin, teknik yönden

kontrolünü yapmak,

j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik

dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları

8

denetlemek,

k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde

bulunmak,

l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve

ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,

m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik

yardım taleplerini değerlendirmek,

n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek

ve denetlemek,

o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri

hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

o) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi

ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve

yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve

su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi ve

belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin

düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile

cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

p) balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını

belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

r) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın

belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin

alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı

barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve

kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve isletilmesini ve buralarda

verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini

korumaya yönelik tedbirler almak,

s) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık

faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,

s) Su ürünleri üretim, isleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,

t) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri

yapmak,

u) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve

isletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme

çalışmalarını yürütmek,

u) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su

kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler

yapmak,

v) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el

kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere,

tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla

iletmek,

y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim

programları ve projeleri uygulamak,

z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme

uygulamalarını yapmak,

aa) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

(4) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama islerini yapmak, yaptırmak,

9

b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,

c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,

c) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,

d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,

e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak,

yaptırmak,

f) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak

g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri

yürütmek,

ğ) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili

çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su,

biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan

bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,

h) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,

ı) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,

i) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli

tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,

j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,

k) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas

nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,

l) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan

projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili

kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak

m) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,

n) Tarım arazilerinin tevhide, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek,

o) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda

bulunmak ve katılım sağlamak,

o) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve

uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak

p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini

değerlendirmek, kontrol etmek,

r) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,

s) Yeter gelirli isletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir isletme ölçeğini

belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,

s) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek

ve temlik işlemlerini yürütmek,

t) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

u) İdari bağlılık işlemlerini (koy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni koy

oluşturulması, bağımsız koy oluşturulması) yürütmek,

v) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,

y) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak

koruma acısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,

z) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,

aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını

sağlamak,

bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,

10

cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun

projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve

uygulatmak,

cc) İl dahilinde sulamaya acılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım

tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.

dd) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el

kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere

ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

ee) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim

programları ve projeleri uygulamak

ff) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

(5) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun

olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

b) Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve

taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara

göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara

yardımcı olmak,

c) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki

uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

c) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin

ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,

d) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği

teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve

yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,

e) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye isletmeler, vakıflar,

tarım ürünlerini isleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,

f) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,

hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili

ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak

kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

g) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile

ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,

ğ) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça

belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,

h) Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli

tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve

müteşebbisleri yönlendirmek,

ı) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,

hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin il

ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak

kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

i) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el

sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin

pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

j) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el

kitabı, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım

teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

k) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim

programları ve projeleri uygulamak,

l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

11

(6) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin

çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine

etmek,

b) Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal

ettirmek,

c) araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve

merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak

ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.

c) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak,

tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin

oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,

d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin

dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime

göndermek,

e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını

yürütmek ve koordine etmek,

f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il

müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı

oluşturmak, istatistik ve dokum çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık

merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü

bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), çiftlik Muhasebe Veri Ağı

(CMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve

değerlendirilmesini sağlamak,

g) Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine

ilişkin çalışmalar yapmak,

ğ) Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

h) Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ı) Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar

gören çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek kredi

verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,

i) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun

uygulanmasını sağlamak

j) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve

yaptırmak,

k) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı

çalışmaları yürütmek

l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

(7) İdari ve Mali İsler Şubesi müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri

çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri isleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma,

ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve

arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu

oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat

12

çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri

işlemlerini yapmak,

c) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il

teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili is ve işlemleri

bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin

hizmet ve çalışmaları yapmak,

d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetimi

eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak

açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların

eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel müdürlüğüne bildirmek,

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların

yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak,

5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili

tüm hizmetleri yürütmek,

f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili çalışmaları

yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile

ilgili tüm is ve işlemleri yapmak,

ğ) Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb konularda mevzuatına

uygun faaliyette bulunmak,

h) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,

ı) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

i) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

UCUNCU BOLUM

İlce müdürlüğü

Teşkilat

MADDE 8– (1) Bakanlık ilce müdürlüğü, bir mudur ile yeterli sayıda personelden

meydana gelir.

Bakanlık ilce müdürlüğünün görevleri

MADDE 9– (1) Bakanlık ilce müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için

hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli

bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,

b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını

değerlendirmek,

c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,

c) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme

planlarına göre isletme kurulmasına yardımcı olmak,

d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her turlu tarım girdileri ve kredi

ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını

yapmak,

e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde

hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,

f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak

zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,

g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il

müdürlüğüne göndermek,

13

ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları

yapmak,

h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,

ı) Her turlu hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya

konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme

işlemlerini uygulamak,

i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il

müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il

müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

DORDUNCU BOLUM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yöneticilerin sorumlulukları

MADDE 10– (1) Bakanlık taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini

mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına

uygun olarak yürütmekten üst kademelere karsı sorumludur.

(2) Bu Yönergede belirtilen görev ve hizmetlerin yapılması bakımından ilce müdürü

kaymakama, il müdürüne, bağlı kuruluş müdürleri bağlılıkları Bakanlık Makamı onayı ile

belirlenmiş merkez teşkilatı genel müdürüne karsı sorumludur. Söz konusu müdürlükler

personeli ise, bağlı olduğu birim amirine ve müdüre karsı sorumludur.

Program ve projeler

MADDE 11– (1) Bakanlık taşra teşkilatının çalışmaları, zorunlu haller dışında, hizmet

ve görevlerin zaman ve kaynak israfına sebep olmadan sonuçlandırılmasını hedef alan,

önceden hazırlanmış ve yetkili mercilerce onaylanmış program ve projelere dayalı olacaktır.

(2) Program ve projeler, esas itibariyle kalkınma planları ve yıllık programları ile

Hükümetin genel politikası çerçevesinde Bakanlık tarafından hazırlanır.

(3) Program ve projelerin tetkik ve tasdiki yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

(4) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan illerin

yıllık yatırım ve bütçe teklifleri valiliklerce ilgili birimlere gönderilir. İlgili birimler gerekli

değerlendirmeyi yaptıktan sonra Strateji geliştirme Başkanlığına intikal ettirir. Usulüne

uygun olarak onaylanan program ve projeler Bakanlıkça valiliklere gönderilir. Valilikler bu

program ve projelerin esasını değiştirmeden ilin özellik ve ihtiyaçlarına göre is ve uygulama

programlarını hazırlar ve suretlerini bilgi için ilgili birime ve Bakanlık Strateji geliştirme

Başkanlığına gönderir.

(5) İl ve ilce seviyesinde mahalli imkanlarla gerçekleştirilebilecek plan, program ve

projeler hazırlanabilir.

Çalışma esasları ve personele dair hükümler

MADDE 12– (1) taşra teşkilatının çalışma usul ve esaslarına dair diğer hususlar

Bakanlıkça çıkarılacak yetki devri ve is bolumu talimatı ile düzenlenir.

(2) Personelin ödül, ceza, tayin, terfi, görevlendirme ve izin gibi hususlar, ilgili

mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

14

İller arası ilişkiler

MADDE 13– (1) İl sınırlarını tasan hizmet ve faaliyetler veya birden fazla il’e

hitabeden araştırma, eğitim, üretim, denetim, yatırım ve benzeri faaliyetler Bakanlıkça

düzenlenir.

Bakanlıkla yazışmalar

MADDE 14– (1) yazışmalar, Bakan tarafından verilecek yetki devri esasları dahilinde

imzalanır.

araştırma program ve projeleri

MADDE 15– (1) Tarım ve tarıma dayalı endüstri, hayvancılık, su ürünleri ve benzeri

alanlardaki araştırma program ve projeleri Bakanlık il ve ilce müdürlükleri ile istişare edilerek

araştırma enstitü ve istasyonları tarafından hazırlanır. Gerekli hallerde bu kuruluşlara

Bakanlıkça özel araştırma görevi verilebilir.

Yürürlük

MADDE 16– (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 17– (1) Bu Yönerge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007