Çiftçiye, 2014 yılında verilecek tarımsal destekler belirlendi. 2014 yılı Tarım Desteklemeleri ne zaman verilecek?

Bakanlar Kurulu'nun ''2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği ile mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak.

Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarında dekar için 3,1 lira mazot, 4,3 lira da gübre desteği verilecek. Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarında dekar için 4,6 lira mazot, 6 lira gübre, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları için ise 7,5'er lira gübre ve mazot destekleme ödemesi yapılacak.

Bu yıl sözleşmeli aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapanlara fark ödemesi desteğine ilave olarak dekar başına 10 lira ödenecek.

Öte yandan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listesinde yer alan 30 tarım havzasında, 2014 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılacak. Yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünleri, tarımsal veriler ve uydu görüntüleri; zeytinyağı tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, pamuk yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak desteklenecek.

Buna göre, kilogram başına yapılan fark ödemesi desteği, yağlık ayçiçeğinde 30 kuruş, kütlü pamukta 55 kuruş, soya fasulyesinde 50 kuruş, kanolada 40 kuruş, dane mısırda 4 kuruş, aspirde 45 kuruş, zeytinyağında 70 kuruş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikalede 5 kuruş, çeltik, kurufasulye, nohut ve mercimekte 10 kuruş, çayda ise 12 kuruş olarak belirlendi.

Hayvancılık

Hayvancılık desteklerinde ise Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az 5 baş anaç sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilerle sayı şartına bakılmaksızın bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılacak.

Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanacak.

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleriyle etçi ırkların melezleri her anaç sığır için 225 lira, etçi ırklar anaç sığır 350 lira, anaç mandaya 400 lira, sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü ilavesinde 70 lira destekleme ödemesi yapılacak.

E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğasıyla tohumlama sonucu doğan buzağılar için 75 lira, döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa spermasıyla yapılan suni tohumlamadan doğanlara 35 lira, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait spermayla yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara 75 lira destek verilecek.

Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde bu yıl başlayacak. Sürü yöneticisi istihdamı desteği işletme başına 5 bin lira olarak 2015 yılı bütçesinden ödenecek.

Koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere hayvan başına, tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftik başına 20 lira ödenecek. Ürettiği çiğ sütü süt işleme tesislerine satan birlik üyesi yetiştiricilere manda, koyun ve keçi sütü için litre başına 20 kuruş destek verilecek. İnek sütü için Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılacak.

Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde baş için 50 lira ödeme yapılacak.

İpekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere de 30 lira ödenecek.

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olma şartıyla arı yetiştiricilerine kovan başına 10 lira, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı bombus arısı kullanan yetiştiricilere ise koloni başına 60 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Su ürünleri yetiştiricilerine, kilogram başına alabalık için 65 kuruş, çipura-levrek için 85 kuruş, yeni türler için 1 lira, midye için 5 kuruş ödenecek. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500 bin kilogram olacak. Yılda 250 bin kilograma kadar kısma bu miktarın tamamı, 250 bin 1-500 bin kilogram için ise yarısı kadar destekleme ödemesinde bulunulacak.

Öte yandan su ürünleri ruhsat teskeresine sahip balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, 10-20 metrelik gemiler için 10 bin lira, 21-30 metre için 15 bin lira, 31-34 metre için 20 bin lira, 35-45 metre için 30 bin lira ve 46 metre ve üzerindeki gemilere 35 bin lira ödenecek.

Yem bitkilerine ilave destek

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde üretim yaptıkları yıl için ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına sulu yoncada 50 lira, kuru yoncada 30 lira, korungada 40 lira, tek yıllıklarda 35 lira, silajlık tek yıllıklarda 50 lira, silajlık sulu mısırda 75 lira, silajlık kuru mısırda 35 lira, yapay çayıra 100 lira ödenecek.

Hastalıklardan ari işletmelere ilave destek

Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip süt sığırı işletmelerinde bulunan damızlık boğalar dışındaki 6 aylığın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 375 lira ödeme yapılacak.

Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50'sine karşılık gelen tutar ödenecek.

Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 50 lira ödeme yapılacak.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara büyükbaş şap aşısı için 75 kuruş, küçükbaş şap aşısı için 50 kuruş, büyükbaş Brucellosis için 1,50 lira, küçükbaş Brucellosis için 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.

Sertifikalı tohum üretimi

Kararla, yurt içi sertifikalı tohum kullanım destekleri de buğday için dekar başına 7,5 lira, arpa, tritikale, yulaf ve çavdar için 6 lira, çeltik ve yer fıstığı için 8 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 10 lira, susam, kanola ve aspir için 4 lira, patates için 40 lira, soya için 20 lira, korunga ve fiğ için 5 lira belirlendi.

Standart bodur meyve, fidan türleri ile bahçe tesisi için dekar başına 150 lira, sertifikalı olanlar için 350 lira; yarı bodur meyve fidan türleri ve bahçe tesisi için dekar başına 150 lira sertifikalı olanlar için 300 lira, standart bağ ve meyve fidanları ile bahçe tesisi için dekar başına 100 lira, sertifikalı olanlar için 230 lira; standart zeytinde yağlık çeşitleri ile bahçe tesisi için dekar başına 50 lira, sertifikalı olanlar için 100 lira; sertifikalı çilek fidesi desteği için dekar başına 300 lira, sertifikalı/standart antep fıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi için dekar başına 100 lira, sertifikalı olanlar için 230 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı veya standart fidan kullanımında ise alınan desteğin yüzde 50'si oranında ilave destek verilecek.

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim destekleri ise buğdayda 10 kuruş, arpa, tritikale, yulaf ve çavdarda 8 kuruş, çeltikte 25 kuruş, nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğde 50 kuruş, soyada 35 kuruş, kanolada 1,2 lira, susamda 60 kuruş, yoncada 1,5 lira ve yer fıstığında 80 kuruş olacak.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da örnek seçilen ve ÇKS'ye kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine işletme başına 375 lira katılım desteği ödenecek.

Organik tarım ve iyi tarım desteği

Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere hayvancılık desteklemelerine ilave belirlenen organik tarım destekleme ödemesi verilecek.

Bu çerçevede, meyve ve sebzede organik tarım desteği dekar başına 70 lira, tarla bitkilerinde organik tarım desteği dekar başına 10 lira, anaç sığır mandada hayvan başına 150 lira, buzağıda 50 lira, anaç koyun-keçide 10 lira, arılı kovanda 5 lira, alabalıkta 35 kuruş, çipura levrekte 45 kuruş destek belirlendi

Sebze ve meyvede iyi tarım uygulamalarına dekar başına 50 lira, örtü altı iyi tarım uygulamalarına da dekar başına 150 lira destek verilecek.

Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 lira ödenecek.

 

 

Bakanlar Kurulu, 2014 yılında yapılacak tarımsal destekleri belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre,2014 yılı çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçilere 2.5 TL/dekar toprak analizi desteği mazot ve hücre destekleme ödemesi yapılacak.

2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, süt fiyat düzenlemesi desteğinde en az iki yıl araştırma-geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2014 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsayacak.

-MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK-

Karara göre, 2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunlu olacak. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmayacak. 2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2.5 TL/dekar toprak analizi desteği ile mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak. 2014 yılında sözleşmeli aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 10 TL/dekar destekleme ödemesi yapılacak.

Kilogram başına yapılan fark ödemesi desteği, yağlık ayçiçeğinde 30 kuruş, kütlü pamukta 55 kuruş, soya fasulyesinde 50 kuruş, kanolada 40 kuruş, aspirde 45 kuruş, zeytinyağında 70 kuruş olacak.

Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarında dekar için 3,1 TL mazot, 4,3 TL de gübre desteği verilecek. Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarında dekar için 4,6 TL mazot, 6 TL gübre, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları için ise 7,5'er TL gübre ve mazot destekleme ödemesi yapılacak.

-FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE YÜZDE 50 İLAVE ÖDEME YAPILACAK-

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2014 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılacak.

Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde patates yerine aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere, aldığı fark ödemesi desteğine yüzde 50 ilave ödeme yapılacak. Desteklemelerden, Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanacak.

-DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPANLARA ANAÇ HAYVAN BAŞINA 20 TL BAŞ ÖDEME YAPILACAK-

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere anaç hayvan başına 20 TL baş ödeme yapılacak. Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere 20 TL/kg ödeme yapılacak. Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılacak. Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına, doğrudan üreticiye destekleme ödemesi yapılacak. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500 bin kilogram olacak.

E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğasıyla tohumlama sonucu doğan buzağılar için 75 TL döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa spermasıyla yapılan suni tohumlamadan doğanlara 35 lira, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait spermayla yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara 75 TL destek verilecek.

-GEMİ BOYUNA GÖRE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK-

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre destekleme ödemesi yapılacak. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Bakanlık her türlü tasarrufa yetkili olacak. 10-20 metre aralığında olan gemiler için metresi için ödenecek destek miktarı 10 bin TL, 21-30 metre arası gemiler için 15 bin TL, 31-34 metre arası gemiler için 20 bin TL, 35-45 metre için 30 bin TL, 46 metre ve üzeri için ise 35 bin TL olacak.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, analıkta ise kovan başına ödeme yapılacak. Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2014 ve 2015 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılacak.

-ÖDEMEYİ İADE ETMEYEN ÜRETİCİLER HİÇBİR DESTEKLEME PROGRAMINDAN YARARLANDIRILMAYACAK-

Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak. Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenecek. Karar 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

 

tarim destek paraları ödeniyor mu?

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : rifat cakmak
Yazılış Tarihi : 14.03.2015 15:49:10
  koyunlara kac para ödenecek
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------
Yazan : izzet kara
Yazılış Tarihi : 11.03.2015 16:45:58
  ben gübre mazot desteği alamıyorum 2015 yaptırmışım 2014 evrakları yaptırmamışım benim gibilere bir hak tanınacak mı?
Cevap vermek için tıklayınız...
Cevaplama Tarihi : 18.03.2014 18:43:08 
Cevaplayan : mustafa kayar 
600 dönüm arazim 20 bin dönümde meram var açık besi (mera besisi) yapabilecek sermaya koyabilecek ortaklar arıyorum
Cevaplama Tarihi : 10.04.2014 09:12:54 
Cevaplayan : uğur demirci 
ruminant ( koyun -keçi- sığır) rasyonlarında hayvansal kökenli besin maddesi kullanımı bildiğim kadarıyla deli dana vakalarından sonra yayınlanmış bir yönetmelikle yasaklandı. kısaca kullanamazsınız.
Cevaplama Tarihi : 2.06.2015 23:41:49 
Cevaplayan : mehmet kükey 
angusları neden satın aldınız?
Cevaplama Tarihi : 20.02.2017 15:47:53 
Cevaplayan : Özgün Kutu 
Merhaba,
Büyük bas hayvanlarda herhangi bir hayvansal protein kaynagi yasaktir. Tespiti halinde ciddi cezasi var.
Bilginize
------------------------
Yazan : sait kırveli
Yazılış Tarihi : 24.02.2015 15:36:47
  fark ödemeleri nezaman ödenecek
Cevap vermek için tıklayınız...
Cevaplama Tarihi : 6.11.2014 15:11:37 
Cevaplayan : bülent başaran 
arkadaşım manisa bölgesinde nerede yetiştirmeyi düşünüyorsun yerini bildirirsen sana daha iyi yardımcı olurum
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007