ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR PLAN-PLANLAMA

NAZIM İMAR PLANI

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır.

UYGULAMA İMAR PLANI

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.

ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR ?

Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen, 1/100 000, 1/ 50 000 veya 1/25 000 ölçekte Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca İmar Kanunu çerçevesinde yapılan, yaptırılan ve onaylanan, raporuyla bir bütün olan plandır.

BÖLGE PLANLARI NEDİR ?

Sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır.

MEVZİ İMAR PLANI

Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.

PARSELASYON PLANI NEDİR ?

İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır. Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re’sen tanzim ve tesis ederler. Bir parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin yapımı gerektiğinde (Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inşatı gibi)

İLAVE İMAR PLANI

Mevcut imar planının gelişme alanları açısından ihtiyaca cevap vermediği hallerde, mevcut imar planına bitişik ve mevcut imar planının genel arazi kullanış kararları ile tutarlı ve yine mevcut imar planı ile ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanmış bulunan plandır.

REVİZYON İMAR PLANI

Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NEDİR ?

Hızla değişen yaşam koşulları, hızlı kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme ve teknik gelişmelerle doğal ve kültürel varlıkların yok olmadan korunması, bakımı ve günümüz yaşamı ile bütünleştirilerek kullanılabilmesi amacı ile yapılan plandır.

NERELERDE İMAR PLANI YAPILABİLİR ?

Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000′i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları zorunludur.Son nüfus sayımında nüfus 10.000′i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir.

PLANLAR NASIL ONAYLANIR ?

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya değiştirilerek onaylanıp yürürlüğe giren imar planları Belediye başkanınca mühürlenir ve imzalanır. Mühür ve imza süresindeki gecikmeler, imar planının tatbikatını engelleyemez. Belediye meclislerince uygun görülmeyen imar planı teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle, Belediye Başkanlığınca 15 gün içinde ilgilisine yazı ile bildirilir.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında; il idare kurullarınca karar verilen imar planları valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Valilikçe uygun görülmeyen imar planı teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle 15 gün içinde ilgilisine yazı ile bildirilir.

Onaylanmış planlar; onay tarihinden itibaren ilgili idarece herkesin görebileceği şekilde ilan yerlerinde asılmak ve nerede nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile duyurulmak suretiyle 30 gün süre ile ilan edilir. 30 günlük ilan süresi içinde planlara itiraz, ilgili idare nezdinde yapılır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde; belediye başkanlığınca Belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planlar, belediye meclisince 15 gün içinde incelenerek gerekçeleri de belirtilmek suretiyle kesin karara bağlanır ve karar tarihinden itibaren 15 gün içinde belediye başkanlığınca ilgilisine yazı ile bildirilir.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde; valiliğe yapılan itirazlar, valilikçe 15 gün içinde incelenerek gerekçeleri de belirtilmek suretiyle kesin karara bağlanır ve bu tarihten itibaren 15 gün içinde valilikçe ilgilisine yazı ile bildirilir.

İMAR PLANLARINDA BAKANLIĞIN YETKİSİ NEDİR ?

Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re’sen onaylamaya yetkilidir. (Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Bakanlık, valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat verebilir veya gerekirse imar planının resmi bina ve tesislerle ilgili kısmını re’sen yapar ve onaylar.

HANGİ TADİLATLAR İÇİN BELEDİYEYE BAŞVURULMALIDIR ?

Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz. Derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir. Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir.

KENTSEL YENİLEME NEDİR?

Kent yenileme (Urban renewal); kamu girişimi ya da yardımıyla yoksul komşulukların yenilenmesi, yapıların iyileştirilmesi, daha iyi barınma koşulları, ticaret ve sanayi olanakları, kamu yapıları sağlanması amacıyla yerel plan ve programlar uyarınca kentlerin ve kent merkezlerinin tümünü ya da bir bölümünü günün değişen koşullarına daha iyi yanıt verebilecek bir duruma getirmek, ekonomik ve yapısal özellikleri iyileştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde kötüleşmiş olan yoksul konutların yıkılması ve bunların oluşturduğu kent bölümlerinin yeni bir planlama düzeni içinde geliştirilmesi olarak tanımlanabilir.

KİMLER İMAR PLANI YAPABİLİR?

“İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Esaslar” adlı yönetmeliğin 6. Maddesinin B fıkrasında imar planlarını kimlerin yapacağı açıklanmaktadır.

Söz konusu fıkrada;

Planlama işlerini yapacak müelliflerde, Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulların şehir planlama, bölge planlama, kentsel tasarım veya mimarlık fakülte veya bölümlerinden, şehir plancısı, bölge plancısı, kentsel tasarımcı veya mimar ünvanları alarak mezun olmaları veya bu disiplinlerden birinde lisans üstü öğrenimi yaparak Master veya Doktor derece ve ünvanlarını kazanmış olmaları şartı aranır” denmektedir.

1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN TEKLİFLERİNDE ARANACAK BELGELER

1/1000 Ölçekli Mevzii İmar Planı Teklifleri İle 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişiklik sunulduğunda,

* Tapu kayıt örneği

* Tapu Tescilinde adı geçen maliklerin eğer kendileri başvurmuyorsa; noterden onaylı muvafakatname veya vekaletnameleri.

* 1/1000 ölçekli koordineli arsa çapı

* Arsa kooperatife ait ise, kooperatif ana sözleşmesi ve üye sayısı

* Plan açıklama raporu

* Ve teklif planları

* Jeolojik etüd raporu

* ÇED Yönetmeliği çerçevesinde gerekiyorsa ÇED raporu

* Plan inceleme harcı

* Müelliflik kaydı.

İNŞAAT

İNŞAAT RUHSATI NASIL ALINIR ?

Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

YAPI KULLANMA İZNİ NASIL ALINIR ?

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik bürolarından yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır..

TAPUSU OLAN HER ARSANIN İMAR DURUMU VAR MIDIR?

Hayır yoktur. Tapu o gayrimenkulün mülkiyet bilgilerini içeren bir sahip olma belgesidir.İmar durumu ise yapılan nazım planlar ve imar planlarıyla belirlenen arazi kullanım kararlarıdır. Bu arazi kullanım kararlarıyla bir bölge konut, yeşil alan, okul, yol vb. olabilir. Şahsa ait ve tapusu olan bir gayrimenkul kamuya ait bir kullanım alanında kalıyorsa o arsa ya da konut Kamulaştırma Kanunu kapsamında bedeli ödenerek kamulaştırılır.

İMAR ADASI NEDİR ?

İmar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır.

18 MADDE UYGULAMASI NEDİR ?

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya denmektedir. Bu uygulama 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. Maddesinde tanımlandığından olduğundan bu adla tanımlanmaktadır. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemez. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz.

KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) NEDİR ?

Bir yapının toplam inşaat alanının parsel alanına oranıdır.

KAMULAŞTIRMA NEDİR ?

Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.

HİSSELİ, MÜSTAKİL (BAĞIMSIZ) TAPU NEDİR?

Hisseli tapu, bir gayrimenkuldeki ortakların sayısını ve hisse oranlarını gösteren tapudur. Hisseli arsa tapularında kişilerin toplam arsa içindeki yerleri tapu kayıtlarında görünmez ancak ortaklar kendi aralarında bu ayrımı anlaşarak yaparlar fakat bu ayırım tapu kayıtlarında görünmez. Müstakil (bağımzsız) tapu, bir tek kişiye ait olan ve sınırları, yeri kadastral paftalarda belirtilen ortakları olmayan tapudur.. Gayrimenkul alımlarında bu tapu tercih edilmelidir.

BİR PARSELE BİRDEN FAZLA BİNA YAPILABİLİR Mİ ?

Plan notlarında aksi yönünde bir not bulunmadığında; bir parselde, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği’nin 18. maddesindeki ölçülere (ön bahçe, yan bahçe, kat adedi) uyulması kaydı ile birden fazla yapı yapılabilir.

TUS NEDİR ?

Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS), Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın, yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, teknik şartnameler, 11.1.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü ile fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine göre gerçekleştirilmesinde ilgili idarelere karşı sorumlu olan ilgili meslek mensuplarıdır.

SÜRVEYAN NEDİR ?

Görevlendirildiği şantiyede fenni mesulün direktifleri ile yapının fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılabilmesi için, yapı ile ilgili inşaat, tesisat, imalat, tadilat, tamirat ve her türlü inşaat işlerinden sorumlu olan ve aldıkları eğitime göre teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen ünvanını taşıyanlar ile lise mezunu olup 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesi alan fen adamıdır.

ŞEREFİYE NEDİR? (DEĞERLENME VERGİSİ)

Kamunun karar ve etkinlikleri sonucunda, belli bir yerdeki taşınmaz malların artan değerleri üzerinden yerel yönetimlerin aldığı bir tür taşınmaz vergisi . (*)

Şerefiye, kamu tüzel kişilerinin gerçekleştirdikleri bayındırlık ve altyapı hizmetleri ve imar uygulamalarından dolayı, kişilerin malvarlıklarında meydana gelen değer artışlarıdır. Malvarlığında değer artışı meydana gelen kişilerin bu artışa sebep olan faaliyetlerin harcamalarına katılmalarına ve bu konudaki yükümlülüğe şerefiye denmektedir.

Kamu tüzel kişilerinin özellikle belediyelerin altyapı ve bayındırlık hizmetlerinden dolayı bazı kişilerin mal varlıklarının değeri artar. Yeni yolların açılması, mevcut yolların daha iyi hale getirilmesi, park ve bahçelerin kurulması gibi faaliyetler, yapıldığı yerlerdeki gayrimenkullerin değerini artırır. Bu değer artışının sebebi belediye hizmetleridir. Belediye gelirleri arasında bulunan Harcamalara Katılma Payı”, yapılan hizmeti finansa etmek amacı ile alınmaktadır.

1580 sayılı yasa 1930 yıllarının şartlarına göre yürürlükte olan vergilere göre düzenlendiği için bu konuda yeterli olamamaktadır. Nitekim belediyelerin gelirlerini düzenleyen 110. maddede bir takım gelirler arasında harcamalara katılma paylarından da söz edilmektedir. Ancak 1981 yılında çıkarılan 2464 sayılı Belediye Gelirleri yasası yürürlüğe girince 110 ve 116. maddeler güncelliğini kaybetmiştir. Belediye gelirleri yasasının 3. kısmında “Harcamalara katılma payları başlığı altında; yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılma payları sayılmıştır. Dolayısıyla düzenlemenin şerefiye ile ilgisi yoktur.

Yasanın 86. maddesinde yol harcamaları belirtilmiştir. Buna göre “Belediyelerce ya da belediyelere bağlı müesseselerce alttaki şekillerde inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden “Yol Harcamalarına Katılma Payı” alınır.

Kooperatiflerdeki Şerefiyelerin hesaplanmasında dairenin, kat yüksekliği, yönü, güneş alması, gürültü, yola merkeze uzaklığı, manzara noktaları vb.belirleyiciler bölgenin özelliklerinin getirdiği önem sırasına göre belirlenen yüzdelerle (bu yüzdeler değişebilir) bir puanlama yapılarak yapı maliyetindeki oran bulunur. Bu yüzdeler ve bulunan şerefiye bedeli her dairenin özelliklerine göre değişir. Şerefiyeler - ve + olarak ortaya çıkabilir.Yani kimi daire üste ödeme yaparken kimi daireler de geri para alabilirler.Toplanan şerefiye bedelleri ile geri alınan şerefiye bedellerinin toplamı birbirine eşittir.

(*)Kentbilim Terimleri Sözlüğü;Prof.Dr. Ruşen KELEŞ, TDK,1980

BİNA VARAKASI NEDİR?

Bina varakası, bir binanın tarihini ispat etmeye yarayan ve İl Özel İdaresi (Valilik) tarafından verilen bir belgedir.

GECEKONDU NEDİR?

Gecekondu, imar ve yapı kurallarına aykırı olarak gerçek ya da tüzel genellikle kamusal ve özel kişilerin toprakları üzerine, toprak sahibinin bilgisi ve iradesi dışında altyapı gereksinimleri hazırlanmadan çabuk ve ucuz bir biçimde yapılmış yapılardır. Kaçak yapı ise toprak sahibinin kendi arsası üzerine imar planına aykırı ve onaysız olarak yaptığı yapılardır.

HİSSELİ ARSALARIN SATIŞI NASIL OLUR?

Arsa hisseli ise alınan hissenin, ortak mülkiyete tabi arsa üzerinde tespitini yapmak mümkün değildir. Parselasyon planı yapılmış ise parselin kroki üzerinde noter tarafından tastik edilmesi suretiyle hangi kişiye satıldığının belirlenmesi yapılabilir.

KAÇAK YAPI NEDİR?

Kaçak yapı, toprak sahibinin kendi arsası üzerine imar planına aykırı ve onaysız olarak yaptığı yapılardır.

KÖYE EV YAPMA KOŞULLARI NELERDİR?

Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır.

Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.

Söz konusu yönetmeliğe göre;

Eğer arsa, “Köy Yerleşik Alanı” içerisindeyse;

* Köy yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii ve benzeri köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve Köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır.

* Yukarıdaki sayılan yapılar dışındaki ruhsata tabi yapılara inşaat ve yapı kullanma izni, Valiliklerce verilir.

* Köy ve mezarlıkların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde, parsel genişlikleri (10.00)m ‘den parsel derinlikleri de (20.00)m. den az olamaz.

* İfraz suretiyle meydana gelecek yol, otopark, yeşil alan gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terkedilir. Bu oran parselin %35 inden fazla olamaz.

* Bina cephe ve istikametlerinin, köy mevcut teşekkülü esas alınarak tayin ve tesbitine Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir.

* İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.

* Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat sayısı (müştemilat da dahil) % 50’yi geçemez.

Eğer arsa Köy yerleşim alanı içerisinde değilse;

· TAKS: %5 (Taban Alanı Katsayısı-Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanın parsel alanına oranı.)

· Maksimum inşaat alanı 250 m2.

· H: 6.50 m. (Yükseklik)

· Parselin Kadastral yola cephesi olması gerekir.

· Eğer parsel çok büyük olduğunda çeşitli nedenlerden dolayı ifraz söz konusu ise, ifrazlardan (bölünme) sonra elde edilecek her parsel 5000 m2’den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan veya var olan bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 m. cephesi bulunması zorunludur.

· İmar durumu almak için, Tapu veya tapu yerine geçecek belge ve Röperli kroki ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. Alınacak imar durumu doğrultusunda hazırlanacak proje ile yine Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne başvurularak ruhsat almak mümkündür. Arsa, köy yerleşik alanı dışında olduğunda muhtardan izin almak söz konusu değildir.

MÜTEAHHİTLİK KARNESİ NASIL ALINIR?

A. İlk kez karne alacak şahıslar :

1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gn. Md.lüğü Müt.Hiz.Dai.Bşk.na yazılı dilekçe,

2. Nüfus Cüzdanı aslı veya noter tasdikli fotokopisi,

3. Öğrenim belgesi (1980 Öncesi mez.Diploma) ile meslek odası belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

4. Bitirilmiş işler varsa (C) bölümündeki belgeler,

5.2 adet fotoğraf (Ön cepheden, renkli, son 1 yıl içerisinde çekilmiş, 2.5 x 3.5 cm ebadında pul resim olacak.)

B. Karnesi mevcut olup yenilemek isteyen sahışlar :

1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gen.Müd.lüğü, Müt.Hiz.Dai.Bşk.na yazılı dilekçe,

2. Karne aslı (Kaybetmiş ise Gazete ilanı ve zayi taahhütnamesi) örneğine uygun,

3. 2 adet fotoğraf (Ön cepheden, renkli ve son 1 yıl içerisinde çekilmiş, 2.5 x 3.5 cm ebadında pul resim olacak.)

4. Bitirilmiş işler varsa ( C )bölümündeki belgeler.

C. Bitirilmiş işler için yukarıdaki belgelere ek olarak ; resmi işbitirmeler için :

1. Müteahhitlik ise işbitirme belgesi aslı ve fotokopisi,

2. Müteahhit Kıymetlendirme Raporu ve ihale kararının (İlgili ihale kanun ve maddesi belirtilmek kaydıyla) ilgili dairece gönderilmesinin temini;

3. İş denetleme belgesi ve çalıştığı döneme ait ilk ve son hakediş, şantiye şefliği taahhütnamesi veya eleman bildirimi listesi,

4. Yönetmeliğin 8-IIIb/5-6 maddeleri kapsamına girenler için görev belgesi,

5. Taşaron ise, iş bitirme belgesi ( Müteahhitçe düzenlenmiş idarece onaylanmış), Noter tasdikli sözleşme, Malzeme Faturası, Sigorta ve Vergi Dairesinde alınmış örneğine uygun resmi yazılar.

Özel inşaat yapanlar :

1. İş belgesi sınırları içinde ise, Temel Ruhsatı (İnşaatı (İnşaat Ruhsatı) ve Yapı Kullanma İzin Belgesi

2. İş Belediye sınırları dışında ise, Valilikçe düzenlenmiş veya onaylanmış Temel Ruhsatı, Yapı kullanma İzin Belgesi veya yerine geçecek belgeler,

3. Noter tasdikli sözleşme veya arsa kendisine ait ise, tapu senedi,

4. Malzeme faturaları sigorta ve vergi dairesinden alınmış ada ve parseli belirten resmi yazı.

D. Şirket şahsın karnesini devralacak ise :

1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gn.Md.lüğü, Müt.Hiz. Dai. Bşk.na yazılmış dilekçe,

2. Şirketin talep dilekçesi

3. Karnesini şirketine devredecek şahsın muvafakatnamesi

4. Şirket ve şahsın taahhütnameleri

5. Devreden Şahsın ve Şirketin (Tüm ortak veya yön. Kurulu ) imza sirküleri,

6. Şirketin ana statüsünün neşredildiği Ticaret Sicil Gazetesi,

7. Karnelerini şirkete devreden şahsın devrettiği sıfatı şirket kararının noterden tasdikli sureti.

E. Şirket kendi yaptığı işten karne alacak ise :

1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gn. Md.lüğü, Müt.Dai. Bşk.na yazılı dilekçe,

2. Şirketin ana statüsünün neşredildiği Ticaret Sicil Gazetesi,

3. İmza sirküleri (Tüm ortak veya yönetim kutulunun)

4. Varsa, eski karne aslı,

5. Bitirilmiş işler için ( C ) bölümündeki belgeler

APARTMANLARDA SIĞINAK ZORUNLU MUDUR?

İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 8.01. maddesine göre;

Sığınak, nükleer konvansiyonel silahlarla biolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanların yaşaması ve savaş gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadı ile inşa edilen koruma yerleridir.

Sığınaklar kullanım amacına göre ikiye ayrılır (madde 8.03) Basınç sığınakları: Nükleer silahların ani ve kalıntı etkileriyle konvansiyonel silahların etkilerine kimyasal ve biolojik harp silahlarına karşı korunmak amacı ile devlet tarafından inşa edilen sığınaklardır. Serpinti sığınakları: Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacı ile inşa edilen sığınaklardır. Bunlar kimyasal ve biolojik harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da korunmayı sağlamak için inşa edilirler. Serpinti sığınakları bina ve tesislerin bodrum katlarında yapılır. Mümkün olmadığı taktirde bahçelerinde toprağın yapısına göre yer üstünde veya yeraltında yapılır, yer üstünde yapıldığında TAKS hesabına dahil edilir.

8.05. maddesinde de;

Serpinti sığınakları belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında imar planı bulunan ve bulunmayan alanlardaki binalarda yapılır. Ancak;

a) 8 daireden az bağımsız bölümü olan konutlarda,

b) Toplam inşaat alanı 800 m2 den az olan iş yerlerinde,

c) Toplam inşaat alanı 800 m2 den az olan konut ve işyeri olarak kullanılan yapılarda,

d) Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından yapılan ve ruhsata tabi olmayan yapılarda sığınak yapma zorunluluğu aranmaz.

e) Bir imar parselinde birden fazla bina bulunması ve binaların ve binaların toplam inşaat alanının 800 m2 yi aşması halinde parselde ortak tek bir sığınak yapılabileceği gibi birden fazla da yapılabilir.

Resmi ve özel bütün tesis ve yapılarda yaptırılacak sığınakların yapım ve bakım giderleri bu yerlerin maliklerince karşılanır. (madde 8.06)

YABANCI UYRUKLULAR TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL EDİNEBİLİR Mİ?

2644 sayılı Tapu Kanunu’na göre, yabancı şahısların Türkiye’de satış veya diğer yollarla gayrimenkul edinmeleri, mütekabiliyet (karşılıklılık) ve yasal sınırlamalara uygunluk koşullarının bir arada bulunmasına bağlıdır. Anayasa’nın 16. maddesine göre yabancıların gayrimenkul edinmeleri ve bunlar üzerinde yapacakları tasarruflar, uluslararası hukuka uygun olarak ve ancak yasayla sınırlanabilir.

Karşılıklık esasına göre, bir yabancı ülke vatandaşının, Türkiye’de gayrimenkul mal edinmesi, Türk vatandaşlarının da o ülkede gayrimenkul mal edinmesine kanunen izin verilmiş olması ve bu hakkın da fiilen uygulanabilmesidir. Buna göre, Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Barbados, Belçika, Brezilya, Dominik, El Salvador, Fransa, Gabon, Guetamala, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, KKTC, Kolombiya, Lüksenburg, Malavi, Mısır, Norveç, Orta Afrika, Panama, Peru, Somali, Şili, Tanzanya, Venezüella ve İsrail uyruklu şahısların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi serbesttir.

KADASTRO NEDİR ?

Taşınmaz malların konumlarını, sınırlarını, alanlarını belirleyip bir plan üzerinde gösterme eylemi.

İZALE-İ ŞÜYU NEDİR?

Bir taşınmaz üzerinde, hisseli mülkiyeti olan iki ya da daha çok kişinin, söz konusu taşınmazı aralarında bölüştürmeleri ve bölüşmede anlaşma olmazsa, taşınmazın bir bütün olarak satılarak ele geçen paranın sahipler arasında bölüştürülmesi

MÜCAVİR ALAN NEDİR ?

İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.

GECEKONDU NEDİR ?

İmar ve yapı işlerini düzenliyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmıyan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin onayı alınmadan yapılan izinsiz yapılardır.

KENTLEŞME NE DEMEKTİR ?

Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak, kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında, artan oranda örgütleşme, işbölümü uzmanlaşma yaratan, insanların davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikim sürecidir.*

(*) 100 Soruda Türkiye’de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu; Prof. Dr. Ruşen Keleş, Gerçek Yayınevi.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007