Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerine destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği, 30 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. 16 Aralık 2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ uyarınca; Çiftçi Kayıt Sistemine ÇKS kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.

Tebliğ ile 14 Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin desteklenmesini kapsayan Tebliğde küçük aile işletmesi; 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette bulunduğu tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletme olarak tanımlandı.

kadin-ciftci-gidahattiBuna göre, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak. 2016 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için 1 dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 500 m2’nin altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmayacak.

Tebliğin yayım tarihinden itibaren başlayan 2016 yılı küçük aile işletmesi desteği başvuruları, 31 Ekim 2016 tarihinde sona erecek.

Küçük aile işletmesi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKS’ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek. Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin başvuru dilekçesine ilave olarak ÖKS belgesi ibraz etmeleri de istenecek.

Tebliğ uygulamaları, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif ve il/ilçe tespit komisyonları tarafından yürütülecek.

2016 yılına ait küçük aile işletmesi desteği ödemesi yılı içerisinde, Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılacak. Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek. Üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si Ziraat Bankası’na hizmet komisyonu olarak ödenecek.

Desteklemeden;

Müracaat yılında ÇKS’ye kayıtlı olmayan üreticiler,

Örtüaltı ünitelerinde üretim yapan üreticilerden ÖKS’ye kayıtlı olmayanlar,

Destekleme kapsamındaki ürünleri ara ziraatı olarak üretenler,

Yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim yapmayanlar,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler,

ÇKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenler,

Tebliğde istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar,

5488 sayılı Tarım Kanununun 23’üncü maddesine istinaden ÇKS’de destekleme dışı bırakılanlar,

Askı süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili birime iletildiği tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan araziler,

Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları faydalanamayacaklar.

Destekleme kapsamındaki ürünlerin açıkta veya örtüaltı ünitelerinde üretiminin yapılıp yapılmadığı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında il/ilçe tespit komisyonlarınca örnekleme yöntemi ile yerinde tespit edilecek.

Haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu olacaklar.

Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : Ahmet Refik Yücel
Yazılış Tarihi : 4.05.2023 02:47:07
  2023 yılı küçük aile işletmesi desteği nakit alinabiliyormu hesaplanan tutar alisveris temi kullanılıyor ATM den cekemedim
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007